Ti, co ví, nemluví. Ti, co mluví, nevědí.   Lao C´

STÁTNÍ A NEKOMERČNÍ ORGANIZACE

VIDEO   WEB   MULTIMEDIÁLNÍ PROJEKT   TISKOVINA
3D corporate
ACTRIS
Akademie věd ČR
Archeologický ústav AV ČR v Brně
Asociace výzkumných organizací ČR
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Biotechnologický ústav AV ČR
Botanický ústav AV ČR
Ceitec
Centrum dopravního výzkumu v Brně
Česká geologická služba
Česká inspekce životního prostředí
Česká zemědělská univerzita v Praze
České Švýcarsko o.p.s.
Český úřad zeměměřický a katastrální
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechniky
ČVUT v Praze, Fakulta strojní
DIAMO s.p.
Elektrotechnický zkušební ústav Praha
Fyzikální ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR
Hospic Čerčany
Ictus, o.p.s.
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Městská knihovna v Praze
Mikrobiologický ústav v Praze
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
NanoEnvi.cz
Raná péče EDA
Rosa o.s.
Sdružení vodovodů a kanalizací ČR
SoWa
Správa KRNAP
Správa železniční a dopravní cesty, s.o.
Státní fond rozvoje bydlení ČR
Státní rostlinolékařská správa ČR
Státní ústav radiační ochrany
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Technická univerzita v Liberci
Technický a zkušební ústav stavební Praha
Technologická agentura ČR
Technologické centrum AV ČR
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze, fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova v Praze, matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova, farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Ústav anorganické chemie AV ČR
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
Ústav fyzikální chemie AV ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Ústav fyziky plazmatu AV ČR v.v.i.
Ústav chemických procesů AV ČR
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v.v.i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR
Ústav termomechaniky AV ČR v.v.i.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Vědeckotechnický park Plzeň
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vojenský výzkumný ústav Brno
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko technologická v Praze
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Výzkumný ústav zemědělské techniky
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha
Západočeská univerzita v Plzni
Zdravotní Klaun o.p.s.

tvorba www strnek