Pohledy na vybrané téma

Eroze půdy

Půda je v našich klimatických podmínkách rozrušována především vodou a větrem. Tento proces se nazývá eroze. Eroze je jedním z nejvýznamnějších přirozených činitelů, který vede ke změnám krajiny. Vodní eroze je proces, při kterém dochází k rozrušování povrchu půdy působením vody jako následek intenzivních srážek nebo během rychlého tání sněhu, kdy voda stéká po povrchu a odnáší svrchní vrstvu půdy. Při větrné erozi je povrch půdy rozrušován působením větru, který vyvolává pohyb půdních částic, někdy i na značné vzdálenosti. Největší působení větrné eroze lze očekávat na rovinatém povrchu nechráněném vegetací. K erozi dochází také při záplavách a sesuvech půdy.

Negativní působení vodní eroze spočívá v odnosu svrchní, nejúrodnější části půdy (ornice), čímž se zhoršují její vlastnosti, a v jejím ukládání na jiných místech. Důsledkem eroze jsou škody na majetku, zanášení a znečištění vodních toků a nádrží, často spojené s přísunem nadměrného množství živin z hnojiv a dalších chemikálií do vodního prostředí, kde mohou způsobit eutrofizaci a úhyn živočichů. Působením větrné eroze dochází k poškozování klíčících rostlin, škodám způsobeným navátím ornice apod.

V současné době je v ČR zhruba polovina zemědělské půdy ohrožena vodní erozí a desetina větrnou erozí. Za posledních 30 let se degradace půdy vlivem vodní eroze výrazně zrychlila. Hlavním důvodem je nevhodné hospodaření, zejména intenzivní zemědělská činnost. O dopadech eroze se můžete dočíst i v kapitole: Zasolování a eroze.

 

Obrzky
Obr. 1. Potenciální ohroženost půdy vodní erozí v ČR
Obr. 1. Potenciální ohroženost půdy vodní erozí v ČR
Zdroj: VÚMOP, v.v.i.
Obr. 2. Potenciální ohroženost půdy větrnou erozí v ČR
Obr. 2. Potenciální ohroženost půdy větrnou erozí v ČR
Zdroj: VÚMOP, v.v.i.
Obr. 3 Potencionální ohroženost půdy vodní erozí – svět
Obr. 3 Potencionální ohroženost půdy vodní erozí – svět
Autor: USDA-NRCS
Obr. 4 Potencionální ohroženost půdy větrnou erozí – svět
Obr. 4 Potencionální ohroženost půdy větrnou erozí – svět
Odkazy