Pohledy na vybrané téma

Kulturní krajina

Během svého kulturního vývoje člověk půdu různě využíval a přetvářel. Spolu s ní však přetvářel i krajinu. Proto se ve vztahu k půdě a zemědělství často zmiňuje pojem kulturní krajina. Je to typ krajiny, která vznikla kombinací činnosti přírody a člověka. Jednoduše se dá říci, že vzniká všude tam, kde žije člověk. Kulturní krajina je charakteristická pro oblasti s vyspělou ekonomikou, hustým a dlouhodobým osídlením a je obrazem krajiny typicky evropské. Je výsledkem zásahu člověka do krajiny s cílem přeměnit ji ke svému prospěchu. Opakem kulturní krajiny je např. deštný prales, vysokohorské nebo pouštní oblasti.

Existují různé typy kulturní krajiny:

  • Lesohospodářská krajina – převládá v ní les, který člověk využívá, vysazuje a ošetřuje.
  • Zemědělská krajina – patří sem pole, louky, pastviny, sady a vinice. Lidé se snaží zvyšovat úrodnost půdy oráním, hnojením, zavodňováním nebo odvodňováním a chrání ji před škodlivým působením přepásání, působením srážkové vody a větru, i nadměrnému používání chemikálií.
  • Těžební krajina – bývá narušena povrchovou i podpovrchovou těžbou nerostných surovin. Takto narušenou půdu pak lidé rekultivují.
  • Sídelní krajina – krajina je člověkem značně změněná. Jedná se především o městské krajiny, tvořené zejména domy, průmyslovými závody nebo sklady.

Informace o důsledcích lidské činnosti na krajinu a jejich historii si můžete doplnit v kapitole: Krajina

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308
Obrázky
Obr. 1 Typická kulturní krajina Českého středohoří
Obr. 1 Typická kulturní krajina Českého středohoří
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy