Pohledy na vybrané téma

Půda a zemědělství v ČR

Půda je u nás neodmyslitelně spjata se zemědělskou výrobou, k zemědělské činnosti využíváme více než polovinu rozlohy půdy. Zemědělská výroba je i s navazující výrobou potravinářskou jedním z tradičních odvětví národního hospodářství. Podíl zemědělství (spolu s lesnictvím a rybolovem) na celkové produkci národního hospodářství se přibližuje průměru zemí EU. České zemědělství má za sebou stoletími prověřenou tradici, která nejenže zaručovala vlastní soběstačnost v základních potravinách, ale zajistila velké uplatnění i v zahraničí. Ve vývozu zemědělských produktů se dlouhodobě uplatňují především mléko, živá zvířata, obiloviny, cukr a slad.(1) Více se o dovozu a vývozu dozvíte v kapitole: Spotřeba a výroba.

Převážnou část zemědělské půdy ČR, tj. více než 3 700 tis. ha, vlastní fyzické osoby (samostatně hospodařící rolníci) nebo různé typy obchodních společností a sdružení. Menší část, asi 320 tis. ha, je ve vlastnictví státu. Fyzické osoby však obhospodařují jen asi 30 % zemědělské půdy, zbývajících 70 % obhospodařují podnikatelé, družstva a další společnosti, které mají půdu pronajatou od fyzických osob.

Zemědělské výrobce a podnikatele v zemědělské výrobě v ČR sdružuje několik profesních a odborných organizací.


(1)Ministerstvo zemědělství. Zemědělská výroba. [online] 2009–2011. [cit. 2012-06-06]. Dostupný z WWW: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi.

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308