Pohledy na vybrané téma

Půdní fond ČR

Celková výměra ČR je 7, 9 mil. ha. Největší díl – více než polovinu (54 %) - využíváme k zemědělské činnosti, tedy k produkci potravin a krmiv. Jedná se o činnost provozovanou na orné půdě, v sadech, vinicích a chmelnicích a trvalých travních porostech (jako jsou louky a pastviny, které zaujímají cca 1 mil. ha). Tyto plochy tvoří tzv. zemědělský půdní fond (cca 4,3 mil. ha). Orná půda pak zaujímá cca 38 % zemědělského půdního fondu. Asi třetinu půdy (33 %) ČR pokrývají lesy, které využíváme k rekreaci nebo jako zdroj surovin a léčiv (dřevo, byliny). Přibližně 15 % půdy zaujímají chráněná území. Dále půdy využíváme jako pozemky pro stavbu obydlí a různých zařízení, které slouží k výrobním účelům (haly) nebo ke sportovní a rekreační činnosti (hřiště, sportovní a relaxační centra). 

Zemědělská půda se u nás nachází převážně v méně příznivých půdně klimatických podmínkách. Nadprůměrně úrodných orných půd je u nás přibližně 40 %, průměrně a podprůměrně úrodných půd je 54 % a pro zemědělskou činnost zcela nevhodných ploch je cca 6 %.

Více než 20 % zemědělské půdy se v ČR rozkládá v nadmořské výšce nad 500 m n. m., z celoevropského hlediska české zemědělství náleží k typu podhorskému až horskému. Oblasti s vyšší nadmořskou výškou lze považovat za méně příznivé pro zemědělskou činnost. Díky poměrně vysoké hustotě zalidnění ČR má však zemědělská činnost tradici i v těchto oblastech.Graf 1: Struktura zemědělského půdního fondu v ČR [%]

Zdroj: ISSaR

 

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /mnt/web-data1/cittadella_cz/public_html/www/cenia/system/functions.php on line 308