Národní přírodní rezervace Stará řeka

Národní přírodní rezervace Stará řeka byla vyhlášena v roce 1956. Nachází se v katastrálním území Holičky v okrese Jindřichův Hradec, její výměra činí 745 ha. Předmětem ochrany je původní koryto řeky Lužnice a okolní niva. Řeka má přirozený charakter s mnoha meandry, břehovými nátržemi, písečnými výspami, trvalými i periodickými tůněmi a slepými rameny. Nachází se zde řada fragmentů tvrdého luhu a dalších typů původních lesů i lesy hospodářské. Součástí rezervace je i 4 km dlouhé těleso Novořecké hráze s velkým množstvím starých dubů a část inundačního území Nové řeky s rozsáhlými močály a dva rybníky.

Na rozdíl od většiny přírodních rezervací toto území nereprezentuje původní, člověkem minimálně narušenou přírodu. Jedná se naopak o území člověkem od středověku přetvářené, o umělou krajinu vzniklou na místě původních močálovitých lesů v nivě Lužnice.

Nejcennější lesní společenstva s řadou vzácných rostlinných druhů jsou tvořena především podmáčenými bažinnými olšinami. V jarním aspektu zde září velké plochy kvetoucích blatouchů bahenních (Caltha palustris) a bledulí jarních (Leucojum vernum), později zde najdeme např. rozsáhlé porosty ďáblíku bahenního (Calla palustris).

V jižní části jsou zachovány zbytky dalšího cenného lesního společenstva, listnatého poříčního luhu s rozvolněnými pralesovitými porosty statných dubů letních (Quercus robur). Na zbytcích dřeva tu roste například břichatkovitá houba pohárovka obecná (Crucibulum laeve).

Řada druhů ohrožených rostlin se vyskytuje v slepých ramenech, otevřených tůních a lagunách či na jejich březích, např. žebratka bahenní (Hottonia palustris), puštička rozprostřená (Lindernia procumbens), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), stulík žlutý (Nuphar lutea) či leknín bělostný (Nymphaea candida).

Mezi nejcennější zástupce bezobratlých živočichů patří různé druhy brouků, např. tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) či páchník hnědý (Osmoderma eremita), vázané na staré duby. V rozsáhlých porostech tavolníků je hojný motýl bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis). Z dalších motýlů tu žije například batolec duhový (Apatura iris) a bělopásek topolový (Limenitis populi). V mokřadních biotopech je častý pavouk lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus). V době vyššího stavu vody je inundační území Nové řeky atraktivní pro stovky exemplářů migrujících vodních ptáků, případně je v hnízdní době jejich potravní základnou. V močálech hnízdí mimo jiné chřástal vodní (Rallus aquaticus) a ch. kropenatý (Porzana porzana) či bekasina otavní (Gallinago gallinago).

V kolmých březích Staré řeky hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis). Rozsáhlý komplex lesů, navazující navíc na další lesní komplexy, je hnízdištěm či stanovištěm řady lesních druhů ptáků a savců. Hnízdí zde např. čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaeetus albicilla) či jestřáb lesní (Accipiter gentilis). Rezervace je centrem výskytu vydry říční (Lutra lutra).

Stará řeka sousedí s dvěma dalšími cennými lokalitami - přírodními rezervacemi Meandry Lužnice a Novořecké močály. V současné době je zpracováván návrh na jejich spojení.

NPR Stará řeka je pro turisty přístupná především po několika značených turistických trasách.
Oba toky, Stará i Nová řeka, jsou navíc oblíbeným cílem vodáků.