Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Geologie

Z geologického hlediska patří CHKO Jeseníky do moravsko-slezské zóny, a to do její severní části - jednotky východosudetské (silezika). Východosudetská jednotka je na severozápadě oddělena od západních Sudet (lugika) ramzovskou a nýznerovskou tektonickou linií, východní předěl tvoří jednoznačná hranice mezi Hrubým a Nízkým Jeseníkem, kde je patrná změna facie nejsvrchnějšího devonu a mění se rovněž metamorfní stupeň a tektonický styl.

Vlastní zájmové území, vymezené hranicí CHKO Jeseníky, budují nižší geologické jednotky, vyčleněné podle dosavadní geologické rajonizace silezika následovně:

  • keprnická klenba - biotitické pararuly, staurolitické svory, migmatity a ortoruly
  • zóna Branné - fylity s vložkami vápenců, křemence a velmi čisté krystalické vápence
  • desenská klenba - biotitické a dvojslídné ruly slabě migmatitizované
  • pásmo vrbenské skupiny - slepence přecházející v kvarcity a různé typy fylitů
  • rejvízská oblast - kvarcity a granáticko-staurolitické svory
  • andělskohorské souvrství kulmu Nízkého Jeseníku - břidlice a středně zrnité droby
  • jesenický a sobotínský amfibolitový masív - amfibolity, amfibolicko-erlánové stromatity, aktinolitické břidlice, gabra, gabrodiority až diority

Složitý geologický vývoj území a jeho pestrá geologická stavba odráží i pozoruhodnou pestrost výskytů různých druhů minerálů, z nichž mnohé tvoří významné ložiskové akumulace a zdroje nerostných surovin – vzácných kovů a různých typů železných rud.