Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Fauna

Stejně jako flóra je i fauna Jeseníků charakterizována přítomností glaciálních reliktů, které jsou zastoupeny boreomontánními a alpinními druhy, což dává fauně pohoří naprosto unikátní ráz. Početnější zastoupení druhů dokumentujících dobu poledovou představují zejména zástupci hmyzu, např. okáč Erebia epiphron, hnojník Aphodius limbolarius, pavouk Wubanoides uralensis, který se vyskytuje hluboko v balvanitých sutích. Za endemický druh je považován vysokohorský okáč Erebia sudetica subsp. sudetica, dalšími druhy, které vykazují endemický status, jsou Erebia epiphron subsp. silesiana, můra Diarsia mendica, obaleč Sparganothis rubicundana a vakonoš Epichnopterix ardua.

Z hmyzu je velmi významný horský hnojník Aphodius limbolarius nebo evropsky významný druh střevlíka Carabus variolosus.

Zajímavá je fauna ocasatých obojživelníků. V Jeseníkách se vedle spíše vzácného mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) vyskytuje čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek karpatský (Triturus montandoni) a na jedné lokalitě i čolek velký (Triturus cristatus).

Ornitofauna je zastoupena vysokohorskými druhy linduškou horskou (Anthus spinoletta), ojediněle hnízdící pěvuškou podhorní (Prunella collaris), kosem horským (Turdus torquatus) a bělořitem šedým (Oenanthe oenanthe). V lesích se již jen sporadicky vyskytují tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a tetřev hlušec (Tetrao urogallus), naopak častý je jeřábek lesní (Bonasa bonasia). V posledních letech se v Jeseníkách zvolna zvyšuje počet hnízdících párů sokolů stěhovavých (Falco peregrinus). Na později kosených podhorských loukách hnízdí chřástal polní (Crex crex).

Ze savců ke glaciálním reliktům náleží myšivka horská, která má spolu s rejskem horským vysokohorské těžiště výskytu. Mimořádně bohatě jsou na jesenických zimovištích zastoupeni letouni s netopýrem velkým (Myotis myotis), netopýrem černým (Barbastella barbastellus), netopýrem ušatým (Plecotus auritus), netopýrem severním (Eptesicus nilssonii), netopýrem brvitým (Myotis emarginatus), vrápencem malým (Rhinolophus hipposideros) a dalšími druhy, kteří nalézají v jesenických opuštěných dolech vhodná zimoviště. V lidmi obývaných objektech jsou v posledních deseti letech nejčastěji nalézáni jinak vzácní netopýři pestří (Vespertilio murinus). Nepůvodním a zdomácnělým druhem jesenické fauny je od roku 1913 kamzík horský (Rupicapra rupicapra).

Největší šelma Jeseníků - rys ostrovid (Lynx lynx), který se ve druhé polovině minulého století do zdejších hor navrátil zcela spontánně, je po nadějném vzrůstu početnosti v osmdesátých letech až k úrovni přibližně 15 jedinců současně silně na ústupu a vyskytuje se zde již jen v několika kusech.