Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 19.6.1969 na ploše 740 km² (737,88 km²). Podle zachovalosti přírody je území rozčleněno do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. První nejpřísněji chráněná zóna pokrývá 7% území, druhá zóna 23%, třetí zóna 66% a čtvrtá zóna, zahrnující sídla a zemědělsky intenzivně využívané plochy, 4%.

Podle statutu CHKO Jeseníky je posláním oblasti ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků tak, aby tyto hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí. Za hlavní předmět ochrany CHKO Jeseníky můžeme považovat komplex subalpínských biotopů nejvyšších poloh Jeseníků, poměrně dobře zachovalé horské smrčiny a rašeliniště. I přes značný podíl druhotných smrčin je významným fenoménem Jeseníků lesnatost, která dosahuje 80%. Přírodě blízké lesní porosty ve vegetačních stupních s převahou buku se dochovaly pouze místy; většina je zvláště chráněná formou přírodních rezervací. Významným předmětem ochrany je rovněž kulturní podhorská krajina s charakteristicky utvářenými sídly a jejich okolím.

V CHKO Jeseníky bylo vyhlášeno celkem 28 maloplošných zvláště chráněných území. Nejvýznamnější jsou čtyři národní přírodní rezervace: Praděd (2031 ha) a Šerák – Keprník (1170 ha) chrání subalpínské biotopy, klimaxové smrčiny a vrchoviště, Rejvíz (329 ha) a Rašeliniště Skřítek (166 ha) zahrnují především rašeliniště a rašelinné lesy.

V rámci přípravy soustavy Natura 2000 bylo na území CHKO Jeseníky navrženo a v první vlně přípravy vládou ČR schváleno 13 evropsky významných lokalit a Ptačí oblast Jeseníky. Evropsky významné lokality zaujímají plochu 10 059,6 ha, čímž tvoří cca 1/7 území CHKO. Nejvýznamnější jsou EVL Praděd (6070,8 ha) zahrnující NPR Praděd a NPR Rašeliniště Skřítek, PR Vysoký vodopád, PR Bučina pod Františkovou myslivnou a PR Pod Jelení studánkou, a EVL Rejvíz (540,6 ha), zahrnující NPR Rejvíz. Dalšími plošně významnými EVL jsou Keprník (2543 ha) s NPR Šerák-Keprník a PR Sněžná kotlina a Rabštejn (702 ha) s PR Rabštejn. Všechny výše uvedené lokality byly vymezeny s cílem chránit biotopy i některé evropsky významné druhy.

Následující lokality jsou zaměřeny výlučně na ochranu druhů. Z „druhových“ evropsky významných lokalit patří k nejcennějším EVL Javorový vrch a EVL Franz-Franz, zaměřené na ochranu jednoho z nejvýznamnějších zimovišť letounů v Česku. K ochraně letní kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) je určena EVL Branná – hrad. Ostatní lokality jsou určené k ochraně střevlíka Carabus variolosus (Suchý potok), čolka karpatského (Triturus montandoni) (Karlova Studánka, Heřmanovice), čolka velkého (Triturus cristatus) (Suchá Rudná – Zlatý lom), mechu šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) (Údolí Malínského potoka) a jediné lokality výskytu játrovky mozolky skalní (Mannia triandra) v Česku (Šumárník).

Pro ochranu chřástala polního (Crex crex) a jeřábka lesního (Bonasa bonasia) byla na ploše 52 608 ha zřízena Ptačí oblast Jeseníky.