Národní přírodní rezervace Vrapač

Národní přírodní rezervace Vrapač byla vyhlášena v roce 1989, nachází se na pravém břehu řeky Moravy, asi 1 km severovýchodně od obce Mladeč, 2 km západně od města Litovel a její rozloha je 80,69 ha. Nadmořská výška v rezervaci dosahuje 236–237 m n.m. Předmětem ochrany území je výskyt přírodě blízkého ekosystému lužního lesa se soustavou periodicky zvodňovaných odstavených říčních ramen na kontaktu s neregulovaným úsekem řeky Moravy, se zastoupením charakteristických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Existence přírodě blízkých lužních lesů navazujících na vodohospodářsky neupravený tok řeky s přirozeným záplavovým režimem je ve středoevropských podmínkách ojedinělým jevem.

NPR náleží podle geomorfologického systému do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Údolní terasa řeky Moravy je tvořena štěrkopísky wurmského až holocénního stáří o mocnosti 4–6 m, jež jsou překryty povodňovými hlínami o mocnosti až 3 m. V podloží údolní terasy leží štěrkopískové sedimenty z období mindel-risského interglaciálu. Tyto vrstvy nasedají na starší mindelské fluviolakustrinní sedimenty, které jsou tvořeny většinou písčitými štěrky s polohami písčitých jílů a jílů. V podloží kvartérních sedimentů leží sedimenty neogenní, dosahující místy mocnosti 200–250 m.

Území NPR patří do teplé klimatické oblasti T2. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C, průměrný roční úhrn srážek 586 mm.

Území je odvodňováno řekou Moravou, která v krátkém úseku nad rezervací není vodohospodářsky upravena. Morava je páteřní řekou CHKO Litovelské Pomoraví. V NPR na hlavní tok navazuje systém periodicky průtočných ramen zaplavovaných při jarních povodních.

Přirozenou vegetací NPR jsou lužní lesy. Ve stromovém patře přírodě blízkých porostů převládá dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dále je zastoupena lípa srdčitá (Tilia cordata), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor babyka (Acer campestre), vtroušeně se vyskytuje jilm vaz (Ulmus laevis) a jilm habrolistý (Ulmus minor). V podrostu najdeme česnek medvědí (Allium ursinum), dymnivku dutou (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), sasanku hajní (Anemone nemorosa) a sasanku pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides), sněženku podsněžník (Galanthus nivalis) a desítky dalších druhů.

V četných periodických tůních se vyskytují korýš žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní (Lepidurus apus). Vedle řady dalších vodních bezobratlých jsou na tůně vázaní i obojživelníci, např. skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek obecný (Triturus vulgaris). Z plazů najdeme ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), slepýše křehkého (Anguis fragilis) či užovku obojkovou (Natrix natrix). Bylo prokázáno hnízdění 34 druhů ptáků, ze vzácnějších mj. strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), datel černý (Dryocopus martius), lejsek šedý (Muscicapa striata). Na řece Moravě pravidelně přebývá např. ledňáček říční (Alcedo atthis) a pisík obecný (Actitis hypoleucos). NPR patří k nejcennějším lokalitám s výskytem letounů v CHKO Litovelské Pomoraví. Byl zaznamenán výskyt netopýra vodního (Myotis daubentonii), n. rezavého (Nyctalus noctula) a n. večerního (Eptesicus serotinus).

Národní přírodní rezervace Vrapač je v územním systému ekologické stability součástí nadregionálního biocentra Litovelské Pomoraví-sever jako jedno z jeho „jádrových území“. Lokalita je součástí lužní části CHKO Litovelské Pomoraví, zařazené v roce 1993 do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. NPR Vrapač je v rámci připravované soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví a Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví.

Rezervací prochází naučná stezka, která je vedena po červené turistické značce.