Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem

Výměra 162,3 ha, nadmořská výška 300-480 m, k.ú. Velká nad Veličkou.
Louky a extenzivní sady na západních svazích kopce Háj (573 m) nad Velkou nad Veličkou. Zahrady pod Hájem představují poslední zbytky lučních porostů na slínovitých půdách v Bílých Karpatech. V lokalitě se vyskytuje řada teplomilných ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Geologický základ tvoří flyšové vrstvy s vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými pískovci, náležející do bělokarpatské jednotky Magurského flyše. Na svahových uloženinách byly vytvořeny kambizemě typické se střední zrnitostí a kambizemě pseudoglejové.

Povrch území je pestrý a skládá se z travnatých porostů s remízky, sady, solitérními stromy a křovinami. Mimo to jsou zde listnaté a borovicové lesíky (13 ha) a v dolní části rezervace i řada drobných políček. Nevyvinuté slínovité půdy jsou pokryté řídkou teplomilnou vegetací s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), omanem mečolistým (Inula ensifolia) a ostřicí chabou (Carex flacca). Jinak zde převládají teplomilné louky se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum). Pouze místy se objevují vlhčí louky s bezkolencem rákosovitým (Molinia arundinacea).

Území je bohaté na chráněné rostliny. Z orchidejí zde rostou např. vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač vojenský (O. militaris), vstavač bledý (O. pallens), hlavinka horská (Traunsteinera globosa) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Tořič čmelákovitý (Ophrys holosericea) zde má nejbohatší lokalitu v České republice. Vzácně se zde vyskytují i některé další orchideje, jako je rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis), tořič včelonosný (Ophrys apifera), vstavač osmahlý (Orchis ustulata). Rezervace hostí pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), která se zde vyskytuje ve dvou typech a pětiprstku žežulník hustokvětou (Gymnadenia conopsea subsp. densiflora).

Z dalších chráněných druhů roste na loukách a v lemech kosatec různobarvý (Iris variegata) a kosatec trávovitý (Iris graminea), hořec křížatý (Gentiana cruciata) a hořepník (Gentiana pneumonanthe), len žlutý (Linum flavum), hadí mord nachový (Scorzonera purpurea), plamének přímý (Clematis recta) a kozinec dánský (Astragalus danicus). Vázané na vlhčí biotopy jsou prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) a dva druhy ze skupiny bahenních pampelišek (Taraxacum sect. Palustria). Skromným poslem jara je zde ladoňka dvoulistá vídeňská (Scilla bifolia subsp. vindobonensis). Dřevinnou vegetaci zastupují dubohabrové hájky s dřínem obecným (Cornus mas) a místy druhotné porosty tvořené borovicí lesní (Pinus sylvestris). V podrostu se vyskytují i vzácnosti, jako medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum) a orchideje okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia) nebo vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).

Motýly rezervace reprezentuje otakárek fenyklový (Papilio machaon), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), hnědásek černýšový (Mellicta aurelia), okáč voňavkový (Brintesia circe), modrásek vičencový (Plebicula thersipes), modrásek komonicový (Plebicula dorylas), ostruháček dubový (Quercusia quercus), přástevník užankový (Hyphoraia aulica), bourovec trnkový (Eriogaster catax) a několik vzácných druhů píďalek. Z býložravých brouků byl zjištěn výskyt dřepčíka Dibolia foersteri, vzácných štítonošů, nosatčíků a nosatců, krytonosce Mogulones curvistriatus a luskokaze Bruchus brachialis. Dále zde bylo dosud objeveno 25 druhů rovnokřídlého hmyzu, 14 druhů mravenců a 31 druhů pavouků.

Z ptáků zde žije krutihlav obecný (Jynx torquilla), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a strnad luční (Miliaria calandra). Občas se ukazuje slepýš křehký (Anguis fragilis) nebo kuňka žlutobřichá (Bombina variegata).

Před vyhlášením v roce 1987 byla část rezervace vážně poškozena pastvou. Nehnojené a pravidelně kosené plochy se však velmi rychle obnovují. Na loukách a v sadech je většina trávobylinného porostu jednou ročně pokosena a seno odklizeno.

V roce 1991 byla na ploše tří hektarů založena genofondová plocha krajových odrůd ovocných dřevin, do níž bylo soustředěno několik desítek odrůd švestek, jabloní a hrušní z Horňácka.