Národní přírodní rezervace Žofínský prales

NPR Žofínský prales byla vyhlášena v roce 1933. Jádro NPR bylo rozhodnutím vlastníka za rezervaci prohlášeno již v roce 1838 a spolu s nedalekým pralesem v NPP Hojná Voda je tak nejstarší rezervací v České republice. Rozloha rezervace je 102,71 ha. NPR Žofínský prales se nachází v centrální části Novohradských hor, na bočním hřbetu vybíhajícím na severovýchod ze Stříbrného vrchu (936 m) ve výškovém rozmezí 735 - 830 m n.m. Jedná se o komplex pralesovitých porostů květnatých bučin a podmáčených smrčin s významnými druhy rostlin, ptáků a hmyzu. Celé území NPR Žofínský prales bylo zařazeno do národního seznamu lokalit soustavy Natura 2000 jako součást Evropsky významné lokality Žofínský prales - Pivonické skály.

Geologickým podkladem je středně zrnitá porfyrická biotitická žula, která je součástí moldanubického plutonu. Žula zvětrává v dobře propustné hlinitopísčité, v depresích až písčítojilovitohlinité půdy, které jsou středně hluboké až hluboké, se značným obsahem skeletu a jsou živinami středně až dobře zásobené. NPR protékají drobné potoky, které odvádějí vodu plochými úžlabinami do Tisového potoka, který protéká severním a východním okrajem území. V severovýchodní části rezervace je Tisový potok hlouběji zaříznut a místy jsou přítomny několik metrů vysoké obnažené svahy. Území NPR patří do mírně chladného okrsku chladné klimatické oblasti. Průměrná roční teplota vzduchu je 5–6 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 800 až 900 mm.

Předmětem ochrany NPR Žofínský prales je pralesovitý zbytek horského smíšeného lesa a na podmáčených místech podmáčené smrčiny. Vegetaci tvoří plošně nejrozsáhlejší mezotrofní květnaté bučiny (Asperulo-Fagetum), eutrofní bučiny (Hordelymo-Fagetum) a na vodou ovlivněných místech třtinové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum). Významnou plochu také zaujímají podmáčené přesličkové smrčiny (Equiseto-Piceetum), vegetace pramenišť a pramenných stružek.

Na smíšené lesní ekosystémy pralesa je vázána řada vzácných druhů rostlin - např. řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), k. devítilistá (D. enneaphyllos), lipnice oddálená (Poa remota) atd. Z fytogeografického hlediska je významný hojný výskyt zmíněné řeřišnice trojlisté (Cardamine trifolia), která nalézá v Novohradských horách těžiště rozšíření v České republice. Kromě lesních společenstev jsou zde velmi cenná a v rámci České republiky zcela unikátní rozsáhlá, často pravděpodobně přirozeně bezlesá prameniště, která se zachovala díky příhodným geomorfologickým a hydrologickým podmínkám, ale hlavně díky tomu, že nebylo na území rezervace zasahováno do vodního režimu.

Žofínský prales je jednou z nejvýznamnější bryologických lokalit v České republice, zaznamenáno zde bylo 181 taxonů mechorostů. Obdobně významnou lokalitou je Žofínský prales z mykologického pohledu, průzkum v letech 2004-2005 zde prokázal výskyt 430 taxonů makromycet, mezi jinými i korálovce jedlového (Hericium flagellum).

Zvířena je zastoupena řadou převážně podhorských druhů bezobratlých, zaznamenáno zde bylo 177 druhů kořenonožců ze skupiny krytenek, 120 druhů hlístic, přibližně 100 druhů chvostoskoků, 12 žížalovitých, 96 pancířníků a na 35 druhů mnohonožek a stonožek. Vyskytuje se zde velké množství vzácných a ohrožených druhů brouků, za všechny jmenujme roháčka (Ceruchus chrysomelinus). Rezervace je také významným biotopem lesních druhů ptáků, pravidelně zde hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), boreomontánní druh datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a další.

Prales slouží jako unikátní studijní plocha pro mnoho biologických oborů a je přístupný pouze omezeně pro odborné exkurze (jelikož národní přírodní rezervací nevedou žádné značené cesty, je veřejnosti nepřístupná). Rezervace je oplocena z důvodu zamezení pronikání lesní zvěře na území NPR a omezení okusu zmlazení dřevin, hlavně jedle bělokoré (Abies alba) a buku lesního (Fagus sylvatica).