Národní přírodní rezervace Růžák

NPR Růžák byla vyhlášena 29.12.1973 a rozkládá se na území okresu Děčín, v katastrálních územích obcí Růžová a Srbská Kamenice. Celková výměra NPR je 116 ha a tvoří ji výrazný čedičový kužel porostlý přirozenými smíšenými porosty, místy až pralesního charakteru. Celé území leží v I. zóně Národního parku České Švýcarsko. Vrchol Růžáku leží v 619 m n.m. a je tak nejvyšším místem národního parku.

Charakteristický kužel Růžáku představuje typickou ukázku denudačního reliktu severočeského třetihorního vulkanismu. Jádro Růžáku tvoří čedičové vyvřeliny, které ve vrcholové části vystupují na povrch a místy se zde projevuje typická šestiboká odlučnost ve tvaru sloupců. Na úbočích se nacházejí rozsáhlá kamenná moře tvořená rozpadlými sloupci čedičových hornin. Vypreparovaný kužel Růžáku původně obklopovaly křídové pískovce, které byly následně odneseny erozí. Na několika místech na úbočí hory se pískovce dochovaly a nacházejí se zde v nejvyšších nadmořských výškách na území národního parku. NPR Růžák tvoří ze všech stran viditelný mohutný kužel a představuje tak krajinnou dominantu prvního řádu.

Z vegetace se dochovaly rozsáhlé porosty smíšeného lesa pralesovitého charakteru. K nejcennějším porostům patří květnaté bučiny (Melico-Fagetum) s převážně bukem lesním (Fagus sylvatica) a suťová submontánní společenstva (Mercuriali-Fraxinetum) s javory (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), jilmem horským (Ulmus glabra), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V podrostu je typická kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) či hrachor jarní (Lathyrus vernus). Na skalních sutích byly nalezeny vzácné druhy lišejníků jako např. Vezdaea cobria, nebo mech Grimmia trichophylla zařazený na Červený seznam mechorostů ČR. Rovněž se vyskytuje celá řada vzácných druhů hub, jako např. liška Friesova (Cantharellus friesii) či helmovka Micena diosma.

K největším živočichům zde patří jelen evropský (Cervus elaphus), běžný je i srnec (Capreolus capreolus) či prase divoké (Sus scrofa). Vyskytuje se plch velký (Glis glis), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a čolek horský (Triturus alpestris). Ze vzácnějších ptáků zde pravidelně hnízdí sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius) a žluna šedá (Picus canus). NPR Růžák patří co do rozmanitosti fauny k nejbohatším lokalitám Českého Švýcarska a vyskytuje se zde i celá řada vzácných druhů hmyzu. Z brouků je to například střevlík nepravidelný (Carabus irregularis) či kriticky ohrožený roháček Ceruchus chrysomelinus. Z glaciálních reliktů je významný nález nosatce Plinthus tischeri, který se normálně vyskytuje ve vysokých polohách při horní hranici lesa a vzácný je i nález stehenáče Ischnomera cinarascens, indikujícího přirozený lesní biotop.

NPR a vrcholek Růžáku lze navštívit po žlutě značené turistické stezce vedoucí ze dvou směrů, od Růžové a od Srbské Kamenice. Samotný vrchol Růžáku je porostlý vzrostlým lesem a není odtud výhled.