Národní přírodní památka Swamp

Národní přírodní památka Swamp byla vyhlášena v roce 1972 na území o rozloze 1,45 ha, ochranné pásmo zaujímá 12 ha pro ochranu jedinečné litorální flory a fauny na bažině slatinného charakteru s naplavenými diluviálními písky. Území je také významnou algologickou lokalitou. Část území náleží do Ptačí oblasti Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady a Evropsky významné lokality Jestřebsko - Dokesko.

Území najdeme v Libereckém kraji, u obce Doksy u Máchova jezera, jedná se o jihovýchodní břeh Máchova jezera. Nadmořská výška se pohybuje kolem 265 m. Geologický podklad je tvořen svrchnokřídovými pískovci středního turonu a písčitými náplavami. Ke tvorbě humolitu došlo po zvýšení hladiny podzemní vody v době založení Velkého rybníka (Máchovo jezero) v době Karla IV. V mělkých zátokách zaniklého glaciálního jezera se vyvinula slabá vrstva rašeliny a došlo k tvorbě přechodových rašelinišť. Swamp leží v mírně teplé oblasti, s okrskem vlhkým, mírnou zimou. Průměrné roční srážky 650 mm.

Většina území je tvořena oligotrofními vodami, přechodovými rašeliništi a vlhkými lesy. V litorálu rybníka se uplatňují druhově chudé rákosiny, z význačných druhů lze jmenovat pryskyřník velký (Ranunculus lingua), který zde má jednu z nejsilnějších populací v Čechách. Na sušších místech přechází biotop v borové lesy na písku, v místech, kde je vyšší vlhkost, se vyvinuly rašelinné bory s vlochyní bažinou a bezkolencem. Z významných rašelinných druhů zde nalezneme kriticky ohroženou hrotnosemenku bílou (Rhynchospora alba) a hrotnosemenku hnědou (Rhynchospora fusca), která se zde vyskytuje na poslední lokalitě v Čechách. Hojně zde nalezneme rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), ostřici plstnatoplodou (Carex lasiocarpa). V terénních depresích a tůňkách je dominantou bublinatka menší (Utricularia minor) a na volné hladině lze nalézt listy patřící leknínu bělostnému (Nymphaea candida).

Swamp je významnou algologickou lokalitou. Nejbohatší skupinou, která lokalitě dominuje, jsou spájivé řasy (Conjugatophyceae). Druhově jednoznačně dominuje jejich řád Desmidiales – krásivky (200 druhů), biomasou pak patrně vláknité spájivé řasy řádu Zygnematales (zejména rody Zygogonium a Spirogyra). Druhově bohatou skupinou pak jsou rozsivky, sinice a zelené řasy (z nichž například vláknitá řasa r. Microspora představuje další z kvantitativně velmi zastoupených taxonů). Skupiny jako Euglenophyta, Cryptophyta, Dinophyta, Chrysophyta a Raphidiophyta pak nehrají tak velkou ekologickou roli, ale i z těchto skupin se tu vyskytuje celá řada zajímavých a vzácných druhů.

Na lokalitě bylo nalezeno celkem 112 taxonů rozsivek včetně variet a forem. Z toho 19 je pro území ČR zaznamenáno poprvé (např. Adlaphia bryophila, Cymbopleura subaequalis, Diatoma ehrenbergii, Encyonema neogracile var. neogracile, Navicula antonii, Neidium bisculatum var. subampliatum, Psammothidium subatomoides, Pinnularia anglica, P. lokana, P. neomajor).

Ze zelených řas stojí za zvláštní zmínku několik vzácných druhů, které se vesměs na Swampu vyskutují hojně: Eremosphaera viridis, Botryosphaerella sudetica (třetí nález v ČR), Dicranochaete sp., Geminella mutabils (třetí nález v ČR), Oedogonium itzigsohnii (první nález v ČR) a Oocystis solitaria. Z dvou set druhů na Swampu a okolí je možno označit 99 za vzácné, 35 dokonce za velmi vzácné taxony v rámci celé střední Evropy. Nejvzácnější nalezené druhy jsou Micrasterias oscitans, Pleurotaenium simplicissimum a Eustrum pinnatum; recentně jsou tedy velmi pravděpodobně ve většině zemí Evropy vyhynulé či na pokraji vyhynutí.

Na přechodovém rašeliništi a v navazujících borech můžeme spatřit zmiji obecnou (Vipera berus). Dále zde byli pozorováni bukač velký (Botaurus stellaris), moták pochop (Circus aeruginosus). Ojediněle je zde pozorován jeřáb popelavý (Grus grus) a orel mořský (Haliaeetus albicilla). Vyskytuje se zde i řada významných druhů bezobratlých živočichů, vzácná vážka běloústá (Leucorrhinia albifrons) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).

Území je odděleno od Máchova jezera nízkou hrázkou, která má zabránit přísunu živin z rekreačně využívaného rybníku do oligotrofních vod Swampu.