Národní přírodní rezervace Červené blato

Rezervace byla vyhlášena v roce 1953. Předmětem ochrany je lesní rašeliniště s rozlehlými porosty blatkového boru s podrostem rojovníku bahenního (Ledum palustre). Část rezervace byla v minulosti ovlivněna těžbou rašeliny. Její maximální mocnost dosahuje 7,6 m, průměrná mocnost 3 m. Narušené plochy velmi dobře regenerují a vzniká pestrá mozaika rašelinných biotopů, od bezlesí až po zapojený prales s významnou flórou a faunou glaciálních reliktů. Chráněno je celkem 331,4 ha.

Přirozenými společenstvy rašeliniště jsou reliktní porosty borovice blatky (Pinus rotundata), staré až 200 let. Vícepatrové společenstvo je nápadné bohatými porosty keříčkovitých formací rojovníku bahenního a brusnicovitých rostlin. Převládá brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum) a kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia). Druhotnými společenstvy jsou sukcesní stádia po vytěžené rašelině. Hojně je zastoupen suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vzácněji rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). V mechovém patře dominují rašeliníky rodu Sphagnum a řada dalších lesních chladnomilných mechorostů, lišejníků a hub.

Rozsáhlý blatkový bor Červeného blata je významný především faunou bezobratlých. Vyskytuje se zde mj. množství tyrfofilů a tyrfobiontů, tedy živočichů vázaných na tato specifická stanoviště, včetně řady druhů, které zde přežily od doby ledové. Najdeme je především mezi motýly, pavouky či brouky. Z vážek můžeme jmenovat např. šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) či vážku tmavoskvrnnou (Leucorrhinia rubicunda), z motýlů píďaličku rojovníkovou (Eupithecia gelidata) či bourovce borůvkového (Phyllodesma ilicifolium). Z dalších zajímavých druhů motýlů uveďme černoproužku březovou (Archiearis parthenias), píďalku vlnkovanou (Rheumaptera undulata), přástevníka fialkového (Coscinia cribraria) nebo světlopásku bahenní (Deltote uncula).

Rozsáhlé lesy jsou útočištěm řady ptáků typických pro velké lesní komplexy. Hnízdí zde např. kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), čáp černý (Ciconia nigra), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) či jeřábek lesní (Bonasa bonasia).

Rezervace je přístupná po naučné stezce začínající v Jiříkově údolí ze silnice, která spojuje Šalmanovice a Nové Hrady.