Národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy hory

Leží v malebné části zlomového hřebene na západě území CHKO Železné hory v nadmořské výšce 328 až 559 metrů. Starší část, tvořená dvěma roklemi, byla vyhlášena již v roce 1955, táhlý hřeben s bučinami pak v roce 1990. Ke spojení obou částí došlo 1.června 1992. Na rozloze 374 ha se nachází geomorfologicky pestré území a množství rostlinných společenstev, žije tu mnoho rostlinných a živočišných druhů. Nápadným útvarem jsou hluboké rokle budované v tvrdých rulách. Obě rokle prorážejí zlomový hřeben, ale jsou rozdílné. Zatímco Lovětínská rokle je více otevřená a hlubší, s převládajícími porosty buku lesního, tak rokle Hedvikovská se dělí na dvě, je uzavřenější a z lesnického hlediska i pestřejší. Vedle buku lesního (Fagus sylvatica) je zde dub, jedle bělokorá (Abies alba), lípa, jilm a větší zastoupení skalních borů a sutí. Dne 27. ledna 2007 se obě rokle staly součástí bezzásahových lesů. Na hřebeni Kaňkových hor převládají v porostu kyselé bučiny. Pouze malá část bučin zde patří k bučinám květnatým, kde na jaře v bylinném podrostu dominuje kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos).

Na skalních výchozech obou roklí se vyskytuje společenstvo reliktních borů a trávníků s typickou kostřavou sivou (Festuca pallens). Níže pod nimi jsou pak společenstva suťových lesů. Podél potoků jsou zbytky olšin.

Pestré území je domovem i mnoha chráněných a ohrožených druhů. Z rostlinných druhů lze na skalních výchozech nalézt rozchodník ostrý (Sedum acre), sleziník severní (Asplenium septentrionale), v lesích žindavu evropskou (Sanicula europaea), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), vranec jedlový (Huperzia selago), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a u potoků mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium).

Ze zoologického hlediska se jedná o druhově nejbohatší území v rámci celé CHKO. Z měkkýšů se zde vyskytuje například zuboústka sametová (Causa holosericea), skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida). V toku žije rak říční (Astacus astacus) a v Lovětínské rokli je početná populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Bohaté je společenstvo ptáků. Od roku 1955 je zde pravidelně dokladováno hnízdění výra velkého (Bubo bubo). V bučinách žije datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba oenas) a lejsek malý (Ficedula parva). Při okrajích lesů pak strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).

Územím prochází několik značených turistických a cyklistických tras, lesní naučná stezka a vlastivědná stezka Krajem Železných hor. Zajímavým vyhlídkovým místem je Dívčí kámen v obci Podhradí. Celá NPR je součástí evropsky významného území soustavy Natura 2000.