Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy

Rezervace byla vyhlášena v roce 1990, její současná rozloha je 71,19 ha. Předmětem ochrany území je středoevropsky unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s meandry, ostrůvky, říčními náplavy a bočními říčními rameny (v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující přírodně blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Nadmořská výška se pohybuje od 218 do 230 m n.m.

Na území CHKO tvoří řeka Morava poslední větší úsek přirozeného (neregulovaného) nížinného toku. Přirozený charakter toku má obrovský význam mj. i pro samočistící schopnost řeky, fungující na bázi biologicko-mechanického filtru, která je v tomto úseku velmi vysoká. Okolní lužní les, protkaný systémem periodicky protékaných ramen, tzv. smuh, je existenčně závislý na zachování přirozeného charakteru řeky a jejího záplavového režimu.

Rostlinná společenstva odpovídají charakteru jednotlivých úseků toku, vegetace je reprezentována vodními a pobřežními druhy. Lesní porosty tvoří především měkký luh, poříční rákosiny a vodní vegetace s lakušníkem vodním (Batrachium aquatile). Z význačných druhů rostlin se vyskytuje mj. ostřice banátská (Carex buekii), kruštík polabský (Epipactis albensis) a mech pramenička obecná (Fontinalis antipyretica). V počátečních společenstvech říčních náplavů jsou časté invazní druhy, např. netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus). Tyto druhy jsou cíleně potlačovány v rámci péče o území.

Na území rezervace žijí bohatá společenstva bezobratlých živočichů typických pro přirozený nížinný říční tok (nechybí vzácný rak říční (Astacus fluviatilis) či mlž velevrub malířský (Unio pictorum). Pestrost biotopů vytvořila podmínky pro život ryb lipanového, parmového i cejnového pásma. Mezi nejpočetnější patří jelec proudník (Leuciscus leuciscus), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), parma obecná (Barbus barbus), plotice obecná (Rutilus rutilus), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus) a mnohé další, běžně se zde vyskytuje i vzácná ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus).

Na písčinách a ostrůvcích v řece hnízdí kulík říční (Charadrius dubius) a pisík obecný (Actitis hypoleucos), v kolmých březích ledňáček říční (Alcedo atthis). V klidných zátočinách můžeme spatřit čápa černého (Ciconia nigra) či volavku popelavou (Ardea cinerea). Řeka a její ramena jsou domovem populace bobra evropského (Castor fiber), vysazeného v oblasti v rámci záchranného programu v roce 1991. Pravidelně se zde vyskytuje i vydra říční (Lutra lutra). Na březích vod žije ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), hryzec vodní (Arvicola terrestris) a rejsec vodní (Neomys fodiens).

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy je v územním systému ekologické stability centrální částí nadregionálního biocentra Litovelské Pomoraví-luh. Lokalita představuje páteř lužní části CHKO Litovelské Pomoraví o výměře 4125 ha, zařazené v roce 1993 do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. NPR Ramena řeky Moravy je v rámci připravované soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví a Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví.