Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

Hydrologie

Území CHKO náleží do třech hlavních (Labe, Jizera, Ploučnice) a šesti dílčích povodí (Pšovka, Liběchovka, Obrtka, Strenický potok, Košátecký potok a Úštěcký potok). Z pohledu ochrany přírody jsou nejvýznamnějšími neupravené toky Liběchovka a Pšovka a některé jejich přítoky. Zejména v této oblasti jsou bohatě vyvinuté soustavy mokřadů. Příčinami jejich existence jsou hojné výrony podzemních vod na dnech údolí, v některých částech i přirozené rozlivy vodních toků a v neposlední řadě i absence obhospodařování vlastního dna údolí těchto toků. Kromě rozsáhlých mokřadů bylo zejména na potoce Pšovka vybudováno několik vodních nádrží a některé tůně (např. Kačírek) mají přirozený původ. Mimo nivy vodních toků existuje v území řada tzv. nebeských vodních nádrží vytvořených na nepropustném podloží.

CHKO Kokořínsko je součástí České křídové tabule, která má díky své geologické stavbě velmi dobré podmínky pro akumulaci podzemních vod. Základní hydrogeologické znaky jsou určeny hydrickým charakterem středněturonských sedimentů převážně písčité povahy, které z větší části budují Polomené hory. Tyto sedimentární horniny jsou velmi dobře propustné. Pro CHKO jsou typické případy, kdy trvalé vodní toky, popř. velké přívalové deště nedotečou do toků vyšších řádů. Příčinou jsou místa s dosud otevřenými poruchami, jimiž voda odtéká do podzemí. Velmi výrazné úniky vody do podzemí byly zjištěny i ve střední části potoka Pšovky. Voda, která pronikla do podzemí, se hromadí na nepropustném souvrství spodnoturonského pásma III slínovitojílovité povahy. Toto pásmo zároveň vytváří strop vodě artézsky napjaté v pískovcích pásmech I. a II. cenomanského stáří. Zvodně povodí s volně napjatou hladinou nad pásmem III. spolu vzájemně horizontálně komunikují. Je dokázáno přelévání podzemní vody mezi povodími Pšovky a Liběchovky, povodím Obrtky a Bobřího potoka do povodí Liběchovky i přelévání od povodí Pšovky do povodí Strenického potoka.

V křídových souvrstvích Liběchovky jsou vyvinuty oba výše zmiňované obzory podzemních vod - svrchní je v pískovcích středního turonu a má volnou nebo lokálně napjatou hladinu. Hlubší obzor s hladinou většinou artézsky napjatou se vyskytuje na bázi uloženin cenomanu v nejspodnější části spodního turonu. V povodí Pšovky je významný silně zvodněný obzor podzemních vod v horní části souvrství středního turonu. Tento obzor má vodu puklinovou i průlinovou. Je odvodňován do kvartérní výplně údolí Pšovky, kde vzniká zastřenými výrony sekundární soustředění podzemních vod.