Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

Mykologie

CHKO Kokořínsko je známá zejména svou výraznou členitostí a pestrou mozaikou zemědělsky využívaných náhorních plošin a lesnatých hlubokých údolí a roklí. Stejně tak je pestrý i výčet druhů hub dosud zde nalezených. Systematickému výzkumu mykoflóry se však v této oblasti nikdo dlouhodobě nevěnoval, dosavadní poznatky jsou proto značně neúplné. Skutečnost, že na výslunných teplomilných stanovištích se vyskytují druhy známé spíše z nížin, a naopak v níže položených, studených a vlhkých roklích se daří druhům spíše horským, svědčí o značném potenciálu zdejších biotopů. Takovým příkladem může být třeba nález silně ohroženého druhu vřeckovýtrusé houby mozkovky rosolové (Ascotremella faginea) na dně jedné z bočních roklí Kokořínského dolu, a to ve vzdálenosti necelého jednoho kilometru od lokality výskytu břichatkovité houby battarrovky Stevenovi (Battarrea stevenii). Zatímco první druh je znám spíše z bučin ve vyšších polohách, ten druhý je běžnější v suchých (aridních) oblastech (např. na jihu Evropy či v afrických pouštích).
 
Z druhů, které se až dosud podařilo na Kokořínsku objevit sice není mnoho těch, které by byly zařazeny mezi zvláště chráněné druhy v rámci České republiky - kromě již zmíněné mozkovky to jsou kriticky ohrožený lanýž letní (Tuber aestivum) a ohrožená holubinka olšinná (Russula alnetorum), ale řada jich je zařazena v některé ze šesti kategorií Červeného seznamu hub (makromycetů) ČR, který byl vydán v roce 2006 a lépe odráží skutečný stupeň ohrožení jednotlivých druhů. Mezi ty nejkrásnější patří baňka velkokališná (Sarcosphaera coronaria), hvězdovka klenbová (Geastrum fornicatum), kačenka náprstkovitá (Verpa conica) či bedla Bucknallova (Cystolepiota bucknallii). 

Teprve v roce 2007 byl zjištěn poměrně značný výskyt lučních hub, které jsou známkou zachovalosti a čistoty zdejšího prostředí. Takto je označována celá řada hub z různých rodů (Hygrocybe, Clavaria, Ramariopsis, Entoloma, Geoglosum), které rostou pouze na nehnojených a extenzivně obhospodařovaných loukách i pastvinách. Tyto druhy vesměs oplývají mnoha tvary a barvami. Ne nadarmo jsou označovány jako orchideje mezi houbami. Tím nejvzácnějším druhem je voskovečka černotečkovaná (Camarophyllopsis atropuncta), která má na Kokořínsku třetí recentně známou lokalitu v ČR.