Základní informace

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky se sídlem v Praze je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.
Předmětem činnosti AOPK ČR je zejména:

 • sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů a krajiny,
 • odborná podpora výkonu státní správy, metodická a znalecká činnost,
 • výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny na území chráněných krajinných oblastí a na ostatním území ČR v rozsahu daném zákonem o ochraně přírody a krajiny,
 • vedení Ústředního seznamu ochrany přírody a centrální státní dokumentace ochrany přírody a krajiny, vedení specializované knihovny,
 • vytváření, správa a vedení Informačního systému ochrany přírody,
 • realizace praktických opatření na ochranu přírody a krajiny na území 24 chráněných krajinných oblastí a 209 národních přírodních rezervací a památek na území celé ČR,
 • administrace celostátních dotačních programů i vybraných fondů Evropských společenství zaměřených na ochranu přírody a krajiny,
 • vyplácení finančních náhrad za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření a při hospodaření na rybnících,
 • správa státního majetku ve zvláště chráněných územích ČR,
 • osvěta a šíření informací v oblasti ochrany přírody a krajiny, poradenství a vzdělávání,
 • mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny; AOPK ČR je mj. členem konsorcia Evropského tématického střediska biologické rozmanitosti a vědeckým orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) v ČR.

AOPK ČR tvoří ředitelství se sídlem v Praze a 37 regionálních pracovišť: 24 správ CHKO a 13 krajských středisek.

Webové stránky AOPK ČR: www.nature.cz