Základní informace

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb. a je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu životního prostředí ČR a člení se na 10 oblastních inspektorátů s působností rozdělenou na různé části České republiky.
Hlavní náplní činnosti ČIŽP jsou kontroly, šetření a revize na konkrétních místech.

Webové stránky ČIŽP: www.cizp.cz