Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Flóra

Flóra Hrubého Jeseníku je charakterizována především jesenickými vysokohorskými endemity, kterými jsou lipnice jesenická (Poa riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida), hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus), jitrocel černavý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica), pupava Biebersteinova sudetská (Carlina biebersteinii subsp. sudetica) a glaciální relikty vrba bylinná (Salix herbacea), vrba laponská (S. lapponum), řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia), rozchodnice růžová (Rhodiola rosea), psineček alpský (Agrostis alpina), lipnice alpská (Poa alpina). Alpínské trávníky charakterizují jestřábník alpský (Hieracium alpinum), prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora), ostřice Bigelowova (Carex bigelowii) či vzácná sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora). Typické jsou druhy se subalpínským a supramontánním těžištěm výskytu havez česnáčková (Adenostyles alliarae), oměj šalamounek (Aconitum plicatum) , stračka vyvýšená, (Delphinium elatum), ostřice tmavá (Carex atrata), ostřice Buxbaumova (C. buxbaumii) aj. Pouze v Jeseníkách se u nás vyskytuje jestřábník slezský (Hieracium silesiacum) a hořec tečkovaný (Gentiana punctata). Zvonek vousatý (Campanula barbata) vedle Jeseníků roste již jen na Králickém Sněžníku. Nepříznivou roli ve vývoji subalpínské vegetace sehrává nepůvodní borovice kleč (Pinus mugo) vysazovaná v Jeseníkách od poloviny 19. století. Botanicky nejbohatší lokalitou je kar Velké kotliny s více než 350 druhy vyšších rostlin.

Na rašeliništích rostou např. blatnice bahenní (Scheuchzeria paustris), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), ostřice bažinná (Carex limosa), ostřice odchylná (C. appropinquata), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), bradáček srdčitý (Listera cordata) nebo rojovník bahenní (Ledum palustre), vázaný na blatkové bory.

Na podhorských loukách se vzácně vyskytují prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum), na pokraji vymizení je vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium). V lesích je velice vzácně nalézán sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum) nebo krtičník jarní (Scrophularia vernalis), místy hojná, avšak celkově vzácná, je měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).