Základní informace

Česká geologická služba – Geofond

Česká geologická služba – Geofond je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem životního prostředí. Předmětem činnosti je zejména: shromažďování a poskytování údajů o geologickém složení území, ochraně a využití přírodních nerostných zdrojů a zdrojů podzemních vod a o geologických rizicích, zabezpečení činnosti specializovaného veřejného archivu státní geologické služby podle § 51 a 52 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a shromažďování, trvalé uchovávání, odborné zpracovávání a zpřístupňování geologické dokumentace a výsledků geologických prací provedených fyzickými a právnickými osobami na území České republiky.

Webové stránky GEOFONDu: www.geofond.cz