Národní park Podyjí

Hydrologické poměry

Nejvýznamnějším hydrologickým fenoménem území NP Podyjí je řeka Dyje, jejíž přítoky odvodňují území od okrajů ochranného pásma, až k přírodně nejcennějším částem NP. Řeka tvoří přirozenou osu bilaterálního chráněného území Národního parku Podyjí – Nationalpark Thayatal.

Dyje vzniká ve dvou zcela oddělených pramenných územích. Moravská Dyje východně od Třešti ve střední části Jihlavských vrchů na Českomoravské vrchovině. Rakouská Dyje (Thaya) pramení v předhůří Weinsberger Wald. K soutoku obou větví dochází v Rakousku u města Raabs.

Nadmořská výška hladiny na vtoku Dyje do parku je 310 m, u výtoku z NP (pod hrází Znojemské přehrady) pak 208 m. Průměrný sklon toku v NP při délce přibližně 40 km, se pohybuje kolem 4‰.

Nejvýznamnějším přítokem Dyje na území obou národních parků je Fugnitzbach, jež ústí do Dyje z pravé strany ve městě Hardegg. Největším levostranným přítokem na území NP je Klaperův potok. Jde o jediný tok s vyvinutou potoční nivou. Vzhledem ke stavbě údolí Dyje všechny levostranné od severu přitékající toky jsou poměrně krátké, hluboce zaříznuté, s velkým spádem a málo vodnaté. Všechny, včetně největšího Klaperova potoka v letních měsících většinou vysychají. Východní části NP jsou odvodňovány směrem od Dyje jihovýchodním směrem. Nejvýznamnějším tokem je zde potok Daníž, pramenící v NP Thayatal v katastru obce Niederfladnitz, přibližně 1,2 km západně od vtoku na území České republiky.

Hydrologický režim Dyje v NP je výrazně modelován činností hydroelektrárny ve Vranově nad Dyjí v ochranném pásmu NP, která většinou pracuje v režimu ranních a večerních energetických špiček. Pro vyrovnávání energetických průtoků byl zbudován v roce 1967 stupeň Znojmo. Přibližně pětikilometrové vzdutí této vodárenské nádrže je součástí NP Podyjí.

Území NP Podyjí je velmi chudé na vodní plochy. Soustava čtyř rybníků je pouze na Klaperově potoce, Další jednotlivé rybníky najdeme na Mašovickém potoce, v Hnanicích a Popicích. Další vodní plochy, včetně přibližně dvaceti tůní jsou menšího významu.