Chráněná krajinná oblast Beskydy

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR dne 5. března 1973 v částech okresů Vsetín, Nový Jičín, Frýdek-Místek (v současnosti kraj Zlínský a Moravskoslezský) a svou rozlohou 1160 km² se jedná o největší CHKO v České republice.

Území CHKO Beskydy představuje přírodovědně a krajinářsky poměrně zachovalý krajinný celek nejvyšších karpatských pohoří na našem území. Mezi nejvýznamnější přírodní hodnoty Beskyd patří zejména původní pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských druhů živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. Dosud zde bylo zřízeno 53 maloplošných chráněných území, vyhlášení dalších se připravuje. Mimořádnou estetickou hodnotu a pestrost krajiny dotváří rázovitý folklór a řada zachovalých ukázek lidové architektury.

Celá CHKO je navržena jako Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 (ochrana 10 druhů živočichů a dvou druhů rostlin, 12 typů přírodních stanovišť) a zároveň zde byly vyhlášeny 2 Ptačí oblasti (SPA) – Horní Vsacko a Beskydy, které zajišťují ochranu 8 druhů, převážně lesních, ptáků.