Chráněná krajinná oblast Blaník

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Blaník leží ve Středočeském kraji, na jih od města Vlašimi v Načeradecké vrchovině mezi obcemi Laby, Libouň, Veliš, Kondrac, Vracovice, Načeradec a Hrajovice v bližším okolí vrchu Velký Blaník (638 m n. m.). Vyhlášení CHKO Blaník provedlo Ministerstvo kultury ČSR výnosem ze dne 29. 12. 1981. Výměra oblasti činí téměř 41 km². Hlavním předmětem ochrany CHKO Blaník je zachování harmonické, biologicky vyvážené středočeské krajiny s dominantou bájného Blaníku.

V krajině se střídají plochy polí, luk, rybníků, lesů a sídel. I když zemědělství v krajině převažuje, nacházíme zde cenné přírodní prvky. Acidofilní bučiny a suťové lesy se zachovaly na Velkém a Malém Blaníku, v údolí řeky Blanice pak dubohabřiny. Vysokou biodiverzitou se vyznačují mokřady – podmáčené louky, rašeliniště a rybníky. Nejcennější části CHKO Blaník jsou vyhlášeny jako 5 zvláště chráněných území. Evropsky významné druhy jsou chráněny v evropsky významných lokalitách „Podlesí“ a „Vlašimská Blanice“ a začleňují tak CHKO Blaník do celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000.

Počátek historického osídlení oblasti sahá do doby halštatsko-laténské (keltské hradiště na Velkém Blaníku), z dob pozdějších se zachovaly stavby románské a barokní. Krajina si doposud zachovala specifickou venkovskou sídelní strukturu včetně lidových staveb, sakrálních objektů i venkovských zámečků. Oblast je stále více vyhledávána turisty.