Chráněná krajinná oblast Broumovsko

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Broumovsko (CHKO) byla zřízena v roce 1991 vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 157 na ploše 410 km² za účelem ochrany a postupné obnovy hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. Broumovsko patří k chráněným krajinným oblastem vrchovinného typu. Jeho krajina je malebná s ostrovy divoké přírody. Pod ní v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je to krajina zabydlená a obhospodařovaná. Má bohatou historii - zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem.

Živou pamětí krajiny jsou památné stromy. V chráněné krajinné oblasti Broumovsko požívá ochrany institutu památného stromu 20 výjimečných stromů. U každého je umístěn panel s informacemi o jeho druhu, rozměrech, stáří a ošetřování, někdy historie či pověst spojená se stromem.

Nejcennější z přírodních krás Broumovska jsou ve dvou národních přírodních rezervacích. Adršpašsko-teplické skály patří se svými 17 km² k největším skalním městům ve střední Evropě. Spolu s Broumovskými stěnami jsou výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci ojedinělé květeny a zvířeny. Vrcholová část stolové hory Ostaš a mimořádně členitá Křížová cesta u Adršpachu byly vyhlášeny v roce 1956 přírodními rezervacemi. Borek a Kočičí skály jsou přírodní památky.

Výskyt některých druhů rostlin, živočichů nebo přírodních stanovišť je v CHKO významný i z celoevropského hlediska. V evropské soustavě chráněných území Natura 2000 byla vyhlášena v lednu 2005 Ptačí oblast Broumovsko pro ochranu sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo). Zahrnuje všechny významné pískovcové celky na Broumovsku, které jsou pro tyto druhy ideálním životním prostředím. K ochraně mihule potoční (Lampetra planeri) jsou na národní seznam evropsky významných lokalit zařazeny části toků Metuje a Dřevíče. Pro svůj výskyt vzácných biotopů byly na tento seznam zařazeny také Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny a dosud územně nechráněná lokalita Žaltman.