Chráněná krajinná oblast Český les

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Český les byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 70 ze dne 12. ledna 2005.

CHKO Český les se nachází na území Plzeňského kraje, zasahuje do území okresů a obvodu obcí s rozšířenou působností Domažlice a Tachov. Je nejmladší CHKO v České republice. Za sídlo správy bylo zákonem č. 149/2003 Sb., část II., určeno město Přimda.

Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská činnost v území dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana tohoto území nepřipadala v úvahu právě z důvodů existence hraničního pásma, i když si ochrana přírody uvědomovala přírodovědecký význam celé oblasti.

S uvolněním příhraniční oblasti začaly vyvstávat silné tlaky na komerční využití území. Cílem bylo zabránit živelné výstavbě a s ní spojené devastaci krajiny. Vyhlášením CHKO ve vymezeném území vyvstala ochraně přírody jedinečná možnost ovlivnit potenciální negativní aktivity a dosáhnout optimálního využívání krajiny při zohlednění svébytnosti kraje.

Posláním CHKO Český les je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Chráněnou krajinnou oblast tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa, rozkládající se od Broumova po Folmavu v celkové délce 65 km, rozdělená Kateřinskou kotlinou na menší, zhruba třetinovou severní a dvoutřetinovou jižní část. Rozkládá se na ploše necelých 470 km².

Na jejím území dnes nalezneme NPR Čerchovské hvozdy, NPP Na požárech, 16 přírodních rezervací a 5 přírodních památek. Celková plocha zvláště chráněných území v CHKO je 805,9 ha, tj. 1,7 % plochy CHKO. Do oblasti Českého lesa zasahují rovněž čtyři evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 – Kateřinský a Nivní potok s výskytem bobra evropského, část Radbuzy u Nového Dvora s populací raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), Nemanický potok jako lokalita mihule potoční (Lampetra planeri) a Čerchovský les. Všechna tato území chrání nejcennější části přírody Českého lesa.