Chráněná krajinná oblast Český ráj

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Český ráj se stala prvním velkoplošným chráněným územím u nás. Byla vyhlášena 1.3.1955 na rozloze 92,53 km² v centrální části Českého ráje.

Chráněná krajinná oblast Český ráj je území s harmonicky utvářenou krajinou. Hlavním předmětem ochrany je unikátní členitost zemského povrchu s pískovcovými skalními městy.

Georeliéf je modelován kvádrovými pískovci, jež jsou proraženy útvary neovulkanického původu, a dále je členěn údolími vodních toků. Přírodě blízkým hospodařením se zde již od neolitu vyvíjela vyvážená krajina s pestrou mozaikou přirozených lesních a mokřadních ekosystémů i trvalých travních porostů. Dochovaly se zde četné památky historického osídlení a archeologická naleziště.

Vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Český ráj byl svým způsobem definován pojem chráněná krajinná oblast pro tehdy moderní legislativu naší republiky - zákon č. 40/1956 Sb., který mimo jiné umožnil pozdější vyhlášení celé soustavy velkoplošných chráněných území v České republice.

Po téměř padesáti letech byla v roce 2002 rozšířena o území s Kozákovem, Maloskalsko, Komárovský rybník s okolím a Prachovské skály na současnou výměru 181,50 km².

Nejcennější území v podobě Příhrazských skal, Drhlen, Údolí Plakánku, Podtroseckých údolí, Průlomu Jizery u Rakous byla v roce 2004 začleněna do soustavy NATURA 2000 jako evropsky významné lokality k ochraně tří rostlinných a pěti živočišných druhů. Geologické hodnoty Českého ráje byly 5.10.2005 oceněny přijetím do Evropské sítě geoparků UNESCO s tím, že nejhodnotnější části geoparku leží na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj.