Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Základní údaje

Jizerské hory patří k nejstarším chráněným krajinným oblastem v České republice. Vyhlášena byla na sklonku roku 1967 s účinností od 1.ledna 1968. Svojí rozlohou, přibližně 368 km², se řadí mezi CHKO střední velikosti. Chráněná oblast zaujímá převážnou většinu vlastního pohoří a nejbližší části navazujícího podhůří Jizerských hor. Na jihozápadě je ohraničena sídelní aglomerací Liberce a Jablonce nad Nisou a severozápadní hranice je zároveň státní hranicí s Polskou republikou. Na východě přitom CHKO přímo navazuje na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Oblast byla zřízena k ochraně dochovaných přírodních prvků, převážně vázaných na les (lesy tvoří bezmála 75% z celkové rozlohy), dále pak k ochraně vzhledu krajiny s jejími typickými znaky včetně místní zástavby lidového rázu. Chráněná krajinná oblast je členěna do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Z toho první, přírodní, tedy s nejvyšší ochranou, zaujímá 11% území, naproti tomu zóna čtvrtá, urbanizační, se rozkládá na přibližně 6% území. Dvě třetiny rozlohy náležejí do třetí zóny s důrazem na šetrné lesní a zemědělské hospodaření a s velkým rekreačním potenciálem. Přírodně nejcennější části oblasti jsou chráněny bohatou sítí zvláště chráněných území. Předmětem ochrany jsou přírodě blízké lesní ekosystémy, fragmenty horských květnatých luk a mokřadů a také rozsáhlá rašeliniště, vrchoviště, na náhorní plošině. Z celkového počtu dvaceti čtyř zvláště chráněných území patří tři do nejvyšší kategorie národní přírodní rezervace. NPR Jizerskohorské bučiny se přitom svojí rozlohou (27 km² s ochranným pásmem) řadí mezi největší rezervace v ČR. V rámci CHKO Jizerské hory jsou také vymezeny lokality, které spoluvytvářejí evropskou soustavu chráněných území NATURA 2000. Ptačí oblast Jizerské hory zaujímá náhorní plošinu a severní svahy hor a byla vyhlášena především k ochraně neobvykle početných populací tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a sýce rousného (Aegolius funereus). Dále je zde vylišeno sedm evropsky významných lokalit, zejména k ochraně významných stanovišť. Osada Jizerka jako mimořádně zachovalý soubor lidové architektury je vyhlášena vesnickou památkovou rezervací.