Chráněná krajinná oblast Lužické hory

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Lužické hory byla vyhlášena v roce 1976 výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 6927/1975 na území o rozloze 264 km² k zajištění ochrany harmonické krajiny v pískovcovém území České křídové pánve, mezi Šluknovským a Frýdlantským výběžkem, při hranici se SRN. Rozkládá se na území okresů Liberec, Česká Lípa a Děčín, v Libereckém a Ústeckém kraji. Krajina vyniká výrazným reliéfem, vysokou lesnatostí (65%) a celkový ráz oblasti dokresluje lužická lidová architektura. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K přírodovědecky nejhodnotnějším částem patří zbytky přirozených lesních porostů, vlhké horské a podhorské louky s výskytem vzácných druhů rostlin, nivy potoků a význačné geomorfologické útvary. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody byly v CHKO Lužické hory vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany. I. zóna má nejpřísnější podmínky ochrany, IV. zóna je vymezena převážně v zastavěných částech obcí a je určena pro výstavbu a rozvoj obcí.

K ochraně nejcennějších částí přírody jsou vyhlašována maloplošná chráněná území, přírodní rezervace (PR) nebo přírodní památky (PP). Rezervace chrání celý biotop, nejčastěji zachovalý přirozený lesní porost nebo výjimečné louky. Předmětem ochrany v přírodních památkách je fragment biotopu, významný geologický útvar či naleziště významných druhů rostlin nebo živočichů. Lokality mimořádného národního či mezinárodního významu jsou v národních kategoriích – národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP).

V Chráněné krajinné oblasti Lužické hory je vyhlášeno celkem šestnáct maloplošných chráněných území.

V roce 2005 byla v rámci soustavy NATURA 2000 vyhlášena Ptačí oblast Labské pískovce a schváleno několik evropsky významných lokalit. Na celém území je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES). Pro management území je vypracován Plán péče o CHKO Lužické hory a plány péče o jednotlivá MCHÚ.

Krajina na přilehlém území Německa je od Lužických hor oddělena jen státní hranicí, k její ochraně byla také na tomto území na rozloze 63 km² vyhlášena v roce 1958 Chráněná krajinná oblast Žitavské hory.