Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Základní údaje

Moravský kras je nejvýznačnější krasovou oblastí České republiky. Je územím vyhledávaným odborníky nejrůznějších vědních oborů, je i významným územím z hlediska cestovního ruchu a turistiky. V Moravském krasu známe více než 1000 jeskyní a na objevení čekají další. Systém jeskyně Amatérské s téměř 34 km je nejdelším podzemním systémem a Rudické propadání je nejmohutnějším ponorem v České republice. Množstvím a hustotou závrtů nemá Moravský kras v republice srovnání. Známe odtud 22 druhů z celkového počtu 24 druhů netopýrů a vrápenců vyskytujících se v České republice. Bohatství živočichů přibližuje např. více než 2200 druhů motýlů, což je 66% fauny České republiky. Jen málo chráněných oblastí se může pyšnit výskytem endemických organismů. Z Moravského krasu k nim řadíme nejméně 5 druhů bezobratlých jeskynních živočichů a zdejším rostlinným endemickým poddruhem je kruhatka Matthiolova moravská (Cortusa matthioli subsp. moravica). Živou přírodu doplňují pozoruhodné památky. Architektonickým skvostem je barokní chrám stavitele Santiniho ve Křtinách. Zcela unikátní jsou doklady dávného života zvířat a našich předků uchované v jeskynních sedimentech.

Unikátní příroda i výjimečné kulturní a historické památky byly důvodem, proč byl Moravský kras již v roce 1956 vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí (je to druhá nejstarší CHKO v České republice). Rozloha chráněného území je 92 km². Cennost území se projevila ve vysokém zastoupení nejpřísněji chráněných lokalit. I. zóna ochrany zaujímá 17 % rozlohy chráněné oblasti a zahrnuje 17 přírodních rezervací a památek (z toho šest z nich v národní kategorii). Hodnotu území zdůraznilo zařazení podzemního systému Punkvy v roce 2004 mezi mezinárodně významné lokality Ramsarské úmluvy. Téměř polovina území chráněné oblasti byla začleněna do soustavy Natura 2000.