Chráněná krajinná oblast Orlické hory

Základní údaje

CHKO Orlické hory byla vyhlášena Ministerstvem kultury ČR výnosem MK č. 16369/69 ze dne 28.12.1969. Území se rozkládá na severovýchodě České republiky při státní hranici s Polskem. Rozloha území činí 204 km². CHKO zaujímá celý hlavní hřbet Orlických hor, táhnoucí se od Olešnice v Orlických horách jihovýchodně směrem k Zemské bráně na Divoké Orlici. Nejvyšším bodem CHKO je vrchol Velké Deštné (1115 m n. m.), nejníže položeným místem je údolí Bělé nad Skuhrovem nad Bělou (416 m n. m.).

Hlavním důvodem vyhlášení Orlických hor chráněnou krajinnou oblastí je ochrana a uchování harmonicky vyvážené krajiny, kde se snoubí prvky přírodní s výsledky dlouhodobé činnosti a působení člověka. Celé území CHKO je také chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Najdeme zde pestrou mozaiku dochovaných ekosystémů ( lesy s přirozenou dřevinnou skladbou, rašeliniště, mokřady, polokulturní louky, remízky i meze) se značnou koncentrací výskytu chráněných druhů rostlin i živočichů. Svérázný charakter má zdejší tradiční architektura.

Některé partie CHKO Orlické hory jsou natolik hodnotné, že byly zařazeny mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Nachází se zde celkem 5 lokalit, v nichž jsou chráněny celoevropsky ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. bučiny a různé typy luk).