Chráněná krajinná oblast Pálava

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR č. j. 5790/76 z 19. března 1976 na území okresu Břeclav. Její rozloha činí 83 km², z čehož asi 30 % připadá na lesy, hlavně na Děvíně a ve východní části území, a 55 % na zemědělský půdní fond. Vodní plochy zaujímají 2 % území, zastavěné plochy asi 2,5 % a ostatní plochy asi 10,5 %. Západní část území, tj. Pavlovské vrchy, má vrchovinný ráz, zatímco východní část, tj. Milovická pahorkatina, má charakter členité pahorkatiny. Pouze severovýchodní část chráněné krajinné oblasti, která zasahuje do Dyjsko-moravské nivy, a její nejjižnější cíp v Nesytské kotlině mají rovinný povrch. Nejvyšším bodem je vrchol Děvína (554,4 m n. m.), nejnižším bodem hladina řeky Dyje u východního okraje obce Bulhary (asi 152,5 m n. m.).

Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana kulturní zemědělské krajiny, která je ovlivňována lidmi nepřetržitě od starší doby kamenné. Dlouhodobým cílem je uchovat pestrou škálu druhově bohatých přirozených a polopřirozených společenstev s významnými, především teplomilnými druhy rostlin a živočichů a zároveň zachovat typický krajinný ráz.

Dominantu území tvoří vápencová bradla s přírodními a polopřírodními skalními, stepními a lesními biotopy, jakož i pozoruhodnými geomorfologickými a geologickými útvary. V lesích je dosud zachována přírodě blízká dřevinná skladba. Území je floristicky i faunisticky velice bohaté a biogeograficky významné: zejména mnohé živočišné druhy zde mají jediné naleziště v České republice. Pavlovské vrchy představují skvělou ukázku ostrovního pohoří uprostřed teplých nížin, což jim dodává svérázný charakter a což nepochybně lákalo naše pravěké předchůdce. Pestrou přírodu a harmonickou krajinu doplňují četné historické památky. Biosférickou rezervací UNESCO se chráněná krajinná oblast Pálava stala 16. 6. 1986. V roce 2004 byla tato rezervace rozšířena o Lednicko, Valticko a nivu řek Moravy a Dyje nad jejich soutokem; při této příležitosti byla přejmenována na biosférickou rezervaci Dolní Morava.

Území Pálavy bylo zařazeno také do soustavy Natura 2000, která zahrnuje území s výraznými přírodními hodnotami přesahujícími hranice České republiky. Na území CHKO Pálava je osm evropsky významných lokalit a jedna ptačí oblast.