Chráněná krajinná oblast Poodří

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Poodří byla zřízena vyhláškou Ministerstva životního prostředí České republiky č. 155/1991 Sb. ze dne 27. března 1991.

Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, vytváření a rozvíjení ekologicky optimálního všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Chráněná krajinná oblast Poodří se rozkládá na ploše 82 km² a je jednou z mála krajin v České republice, v níž je zachován téměř přirozený vodní režim a kde je dosud možné sledovat fungující propojení regulacemi nespoutaného, silně meandrujícího vodního toku a jeho nivy. Povrchové rozlivy ("záplavy") zde nastávají i vícekrát do roka, především při jarním tání sněhu nebo po vydatnějších letních srážkách. Voda se zde mělce rozlévá do neosídlené krajiny, odkud po několika dnech zase mizí. Na záplavový režim jsou vázány vzácné přírodní ekosystémy aluviálních luk, lužních lesů a tůní ve slepých ramenech Odry a jejích přítoků. Během tisíciletí se člověk v nivě řeky naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Výsledkem soužití je harmonicky utvářená krajina v říční nivě a jejím bezprostředním okolí. Přirozené vodní toky doplnili staří hospodáři řadou náhonů a struh, které poháněly mlýny a zásobovaly vodou rozsáhlé rybniční soustavy, z nichž mnohé zdobí krajinu Poodří dodnes. Stín pocestným dosud často poskytují aleje ovocných stromů podél cest a vodní toky zde mnohdy provázejí stromořadí hlavatých vrb či mohutných dubů, jasanů a lip. Území je významné z botanického, zoologického i krajinářského hlediska; prozatím zde bylo zjištěno 100 druhů měkkýšů, 150 druhů pavouků, 35 druhů vážek. Velmi bohatá je zdejší populace žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii) a početná je také fauna obojživelníků. Vyskytují se tu silně ohrožené a ohrožené druhy flóry mokřadních a vlhkých stanovišť, zejména stojatých vod.

Chráněná krajinná oblast Poodří je jako mokřad mezinárodního významu chráněna Ramsarskou úmluvou a patří mezi důležité ptačí tahové cesty střední Evropou. Z důvodu ochrany evropsky významných druhů ptáků, ledňáčka říčního (Alcedo atthis), motáka pochopa, bukače velkého a kopřivky obecné, bylo Poodří zařazeno mezi evropské ptačí oblasti. Pro mimořádné hodnoty svých přírodních stanovišť se Poodří řadí mezi významné lokality evropské soustavy Natura 2000.

Partnerem Správy při naplňování poslání Chráněné krajinné oblasti Poodří jsou obce, občané a občanská sdružení, zemědělci, rybáři a obzvláště pak svazek obcí Region Poodří, a stejně tak všichni ostatní, kdo si jako cíl svého úsilí vytkli rozvoj regionu a zachování a obnovu jeho přírodního a kulturního dědictví.