Chráněná krajinná oblast Slavkovský les

Základní údaje

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR pod č.j. 7657/74 ze dne 3. května 1974. Výnos byl uveřejněn ve Věstníku Ministerstva školství a Ministerstva kultury č. 6 ze dne 20. června 1974 a oznámení o výnosu ve Sbírce zákonů ČSSR, částka 10, ročník 1974.

Celková rozloha CHKO Slavkovský les činí 606 km². Hranice je vedena převážně po spojnici měst Karlovy Vary – Loket – Kynšperk nad Ohří – Mariánské Lázně – Teplá – Andělská Hora – Karlovy Vary. Nejsevernější bod oblasti nalezneme na křižovatce silnic nedaleko obce Sedlečko (50° 14′ 30″ s.š.; 12° 55′ 36″ v.d.), jižní v obci Výškov (49° 53′ 34″ s.š.; 12° 46′ 06″ v.d.). Nejvýchodnějším bodem chráněného území je zákruta silnice pod přírodní památkou Šemnická skála (50° 13′ 44″ s.š.; 12° 58′ 53″ v.d.) a západní v blízkosti Manského dvora u Dolního Žandova (50° 02′ 23″ s.š.; 12° 31′ 56″ v.d.).

Umístění Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les mezi významnými lázeňskými centry napovídá o jejím hlavním poslání. Cílem je ochrana krajiny, jejího vzhledu a typických znaků, zvláště pak zachování a neporušenost přírodních léčivých zdrojů. K typickým znakům náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, všechny fenomény minerálních pramenů a kyselek, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící fauna, rozvržení a využití lesního a půdního fondu a v tomto vztahu také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.

CHKO Slavkovský les nepatří jen k významným oblastem v rámci České republiky. Výskytem rozmanitých přírodních stanovišť a četných rostlinných a živočišných druhů se Slavkovský les řadí také k lokalitám evropské soustavy NATURA 2000. Ochraňovány jsou z živočišných druhů např. hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia), vranka obecná (Cottus gobio), sysel obecný (Spermophilus cittelus). Z rostlinných druhů je významný zdejší endemit rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium).