Chráněná krajinná oblast Šumava

Základní údaje

CHKO Šumava byla vyhlášena na území 163 000 ha, po vyhlášení Národního parku Šumava má rozlohu 99 400 ha. Leží v jihozápadních Čechách, podél státní hranice s Bavorskem a Rakouskem. Patří k nejstarším CHKO v Čechách, byla vyhlášena 27. 12. 1963. CHKO leží v Plzeňském a Jihočeském kraji, sídlem její Správy je město Vimperk. CHKO spravuje Správa NP a CHKO Šumava, je to tedy jediná CHKO v Čechách, která je řízena společně s národním parkem, kterému plní funkci ochranného pásma. Území CHKO je převážně pokryté lesy ( 57%), je pro něj typická zvlněná horská a podhorská krajina s mozaikou lesů a zemědělských ploch a malých rozptýlených sídel. Typické jsou rovněž znaky historické kulturní krajiny dokazující, jak různé vlivy kolonizačního úsilí do jádra Šumavy pronikaly a zas se vytrácely. Harmonii krajiny obou chráněných území dotváří bohatství památek lidové architektury, které se v mimořádném množství dochovaly v šumavských obcích.

Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, zejména zachování struktury lesního a zemědělského půdního fondu, ostatních a zastavěných ploch, ochrana vodních toků a rašelinišť, jakož i ochrana lidové architektury.

V rámci Evropské soustavy chráněných území Natura 2000 je celá CHKO součástí Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava. Ptačí oblast Šumava byla vyhlášena nařízením vlády v roce 2004 a vedle celé CHKO a NP zahrnuje i sousední Přírodní park Kochánovsko. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace jeřábka lesního (Bonasa bonasia), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), chřástala polního (Crex crex), sýce rousného (Aegolius funereus), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), čápa černého (Ciconia nigra), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), datla černého (Dryocopus martius) a puštíka bělavého (Strix uralensis), včetně jejich biotopů. Evropsky významná lokalita Šumava v sobě zahrnuje celý Národní park a CHKO Šumava, CHKO Blanský les a navazující nejcennější části Biosférické rezervace Šumava a hodnotné ekosystémy mezi Blanským lesem a CHKO Šumava ve vojenského prostoru Boletice. Tato lokalita byla navržena na ochranu řady přírodních stanovišť a evropsky významných druhů. Mezi nimi například perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecné (Cottus gobio), smilkových trávníků, horských vřesovišť, rašelinišť a horských klimatických smrčin.