Chráněná krajinná oblast Třeboňsko

Základní údaje

Třeboňsko se rozkládá v jihovýchodní části jižních Čech při hranicích s Rakouskem asi 25 km východně od centra regionu Českých Budějovic mezi 48°48´ - 49°11´ sev. š. a 14°38´ - 15°00´ vých. d.

Jako oblast mimořádného přírodovědného významu bylo Třeboňsko zařazeno v r. 1977 v rámci programu „Člověk a biosféra” (MAB) UNESCO do celosvětové sítě biosférických rezervací. Chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) o rozloze 700 km² bylo vyhlášeno 15. listopadu 1979 výnosem Ministerstva kultury ČSR. Nejcennější vodní a mokřadní plochy Třeboňska jsou od počátku 90. let chráněny jako mokřady mezinárodního významu podle Ramsarské konvence pod názvem „Třeboňské rybníky” a „Třeboňská rašeliniště”. Dne 8. prosince 2004 byla podstatná část Třeboňska nařízením vlády ČR vyhlášena v rámci Natury 2000 za Ptačí oblast Třeboňsko.

Nejcennější části CHKO/BR jsou chráněny v síti 33 maloplošných chráněných území, z nichž 5 má statut národní přírodní rezervace. Tato chráněná území reprezentují v dostatečné míře charakteristické ekosystémy oblasti, kterými jsou především rybniční ekosystémy, říční nivy, různé typy rašelinišť, váté písky a zbytky původních lesů.