Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn

Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn byla vyhlášena v roce 1991 na rozsáhlém území v nivě řeky Stropnice na celkové rozloze 138,20 ha. Hlavním předmětem ochrany je rozsáhlý komplex cenných společenstev vodní, mokřadní a luční vegetace s výskytem mnoha vzácných a ohrožených rostlinných druhů. Jedná se o hnízdní a potravní biotop mokřadní avifauny, vyskytují se zde početné populace obojživelníků, měkkýšů a rovněž bohatá mokřadní entomofauna. Výjimečně zachovalé je živě meandrující koryto řeky Stropnice. NPR Brouskův mlýn je součástí navržené EVL Stropnice.

Území národní přírodní rezervace je součástí tzv. Stropnického příkopu v jihozápadní části Třeboňské pánve. Jedná se o rovinaté meandrující koryto řeky Stropnice v nadmořské výšce 446-455 m. Skalní podloží tvoří převážně moldanubikum (silimanit-biotitická pararula). Stropnický příkop je vyplněn 70-250 m mocnými svrchnokřídovými pískovci, slepenci a jílovci. Dnešní niva Stropnice je vyplněna fluviálními sedimenty (kvartérními písky a štěrky), ve vrstvách se nacházejí velké zásoby podzemní artéské vody, která v mělčinách zvodní a v okrajových částech nivy vystupuje na povrch v podobě pramenných vývěrů. Území leží v mírně teplé klimatické oblasti, s asi 30 letními dny v roce.

Vegetační kryt rezervace tvoří složitá mozaika 10-12 typů vodních, mokřadních, rašeliništních a lučních společenstev. Dnes zde převažují porosty zblochanu vodního (as. Glycerietum maximae), místy s vysokými ostřicemi (Caricetum gracilis). Směrem k okrajům nivy přecházejí tyto porosty do rašelinných společenstev svazu Caricion fuscae a bezkolencových luk svazu Molinion. Na okrajích říční nivy zasahují do národní přírodní rezervace také malé plochy kulturních lesů s borovicí lesní (Pinus sylvestris). V rezervaci se vyskytuje celá řada zajímavých druhů, např: čertkus lesní (Succisa pratensis), starček potoční (Tephroseris crispa), kosatec sibiřský (Iris sibirica), pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), tolije bahenní (Parnassia palustris), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum), bublinatka menší (Utricularia minor) nebo rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia).

Co se týká živočichů, území je mimořádně bohaté faunou vážek, z nichž jmenujeme například alespoň vážku bělořitnou (Orthetrum albistylum). Vyskytuje se zde celá řada hygrofilních druhů brouků, dvoukřídlých a pavouků. Z motýlů zde žije vzácný hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), modrásek očkovaný (Maculinea telejus), hojně perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene). V tůních a nivě žije rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina), skokan ostronosý (Rana arvalis), hojně užovka obojková (Natrix natrix), v lesích zmije obecná (Vipera berus). K nejpočetnějším ptákům patří strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) a cvrčilka zelená (Locustella naevia). Hnízdí zde také slavík modráček (Lucscinia svecica), bekasina otavní (Gallinago gallinago), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a mnoho dalších druhů. 

Poříční niva byla v minulosti využívána jako stelivové louky. Koncem 70. let 20. století se koryto Stropnice silně zaneslo a louky začaly degradovat. Dnes ochrana přírody pečuje o území kosením, vyřezáváním náletu a obnovou tůněk. Malé plochy kulturních lesů s borovicí lesní (staří 40-120 let) jsou obhospodařovány běžným způsobem, s výjimkou zákazu odvodňování a aplikace pesticidů.