Národní přírodní rezervace Jezerka

Národní přírodní rezervace Jezerka byla vyhlášena v roce 1969 na celkové výměře 136 hektarů.

Rezervace se nachází na okrese Chomutov a Most v Ústeckém kraji ve svazích údolí Vesnického potoka a jižním svahu Jezeří v Krušných horách v nadmořské výšce 342 – 706 metrů.

Předmětem ochrany jsou zachovalé přirozené smíšené porosty na jižních svazích východní části Krušných hor, které pokrývají skalnaté a velmi strmé svahy Jezeří. Bukové porosty zde dosahují stáří zhruba 25O let a na vrcholu Jezeří se nachází jedna z nejvýše položených doubrav v České republice. Součástí NPR je rovněž Žeberská lípa, která je v současné době nejstarším stromem na okrese Most.

Strmé svahy severozápadně od krušnohorského zlomového pásma tvoří horniny krušnohorského krystalinika svrchnoproterozoického až spodnopaleozoického stáří. vystupuje zde především hrubozrná dvojslídná až biotitická okatá a plástevnatá ortorula. Mrazovým zvětráváním ruly na příkrých svazích vzniklo množství geomorfologických útvarů.

Vegetaci Jezerky tvoří především bučiny, a to květnaté a bikové. V menší míře pak acidofilní doubrava, suťový a roklinový les. V podrostu zde roste řada zvláště chráněných druhů rostlin. Významná je velmi bohatá populace měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva). Dále se zde vyskytuje oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), v okrajích pak bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a koprník štětinolistý (Meum athamanticum).

Celá lokalita je známa velmi početným zastoupením obratlovců vázaných na staré bukové porosty. Z obojživelníků a plazů je významný výskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a užovky hladké (Coronella austriaca). Nejpočetnější skupinu tvoří ptáci. Z hnízdních druhů lze jmenovat holuba doupňáka (Columba oenas), datla černého (Dryocopus martius), žlunu šedou (Picus viridis), strakapouda velkého (Dendrocopos major), krahujce obecného (Accipiter nisus), lejska malého (Ficedula parva), žluvu hajní (Oriolus oriolus). Dutiny ve starých porostech jsou i biotopem stromových druhů netopýrů.

Významná je rovněž fauna bezobratlých, v rezervaci byl zaznamenán výskyt 19 především lesních druhů měkkýšů, např. hrotice obrácená (Balea perversa), trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta) a zuboústka sametová (Causa holosericea).

Mezi negativní zásahy, které ovlivnily rezervaci, patří velká blízkost povrchového velkolomu na hnědé uhlí, jehož hranice leží 50 metrů od hranice rezervace. Dále pak snahy o změny druhového složení lesních porostů s významným zastoupením smrku ztepilého.

V současné době probíhá v rezervaci pravidelný monitoring vyskytujících se obratlovců a vyšších rostlin. Je připraven nový plán péče, včetně managementu, nicméně prioritním ochranářským zájmem je ponechání co největší plochy lesních porostů bez jakýchkoliv zásahů.

Do území vede několik turisticky značených cest, která jsou ve spojitosti s navazujícím územím zámku Jezeří velmi hojně, zvláště v letním období, využívány. Z hlediska osvěty se připravuje osazení větších informačních tabulí po obvodu rezervace.
Pozemky v NPR patřily k panství Lobkoviců, kteří na nedalekém ostrohu vystavěli zámek Jezeří. Již od začátku minulého století byly pozemky vyloučeny z běžného hospodaření, což se bohužel nedá říci o současných majitelích.

V rezervaci leží na Vesnickém potoce malá přehrada, jejíž povodí měří 36 km².