Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník

Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník se nachází v SV části Pardubického kraje a v SZ části Olomouckého kraje mezi obcemi Malá Morava, Velká Morava, Stříbrnice, Sklené a hranicí s Polskem. Rozloha rezervace je téměř 1700 ha, dalších asi 1400 ha tvoří ochranné pásmo.

Chráněné území leží v nadmořské výšce 800 – 1423,7 m n.m. Představuje komplex montánních a subalpínských biotopů, na které jsou vázána unikátní rostlinná a živočišná společenstva. Tyto biotopy se zachovaly roztroušeně v porostech druhotných smrčin. Jsou to zejména zbytky přirozených horských smrčin, bučin, suťových javořin, rašelinišť, pramenišť a arktoalpinských trávníků v nejvyšších vrcholových částech. Pozoruhodné jsou krasové jevy v ložisku vápenců a balvanitá koryta Moravy a dalších vodních toků.

Výše položené partie byly v pleistocénu výrazně modelovány periglaciálními procesy, zejména nivací se vznikem nivačních depresí, z nichž nejvýraznější je pramenný amfiteátr Moravy. Dále zde probíhalo mrazové zvětrávání, při kterém vznikly skalní hradby, mrazové sruby, skalní hřebeny, suťová pole a kamenná moře. Nejmohutnějším skalním výchozem, který lze klasifikovat jako skalní hradbu, jsou Vlaštovčí kameny, vystupující ze západního hřbetu pohoří necelý 1 km jihozápadně od vrcholu Králického Sněžníku v nadmořské výšce 1230-1310 m n.m. V krystalických vápencích a dolomitech v údolí horního toku Moravy se nachází řada krasových útvarů, jako jsou jeskyně (Tvarožné díry, Patzeltova jeskyně), ponory (potok Poniklec) a vyvěračky (Mléčný pramen).

V systému sudetských pohoří má Králický Sněžník bližší vztahy k Hrubému Jeseníku než ke Krkonoším. Ukazuje to zastoupení takových prvků, jako je koprníček nachový (Ligusticum mutellina), ovsíř dvouřízný (Avenula planiculmis), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) a zvonek vousatý (Campanula barbata), které rostou v Jeseníkách, ale v Krkonoších chybí. Podobně zde jako v Jeseníkách chybí borovice kleč (Pinus mugo), která byla vysazena až na přelomu 19. a 20. století. Oproti Orlickým horám je Králický Sněžník charakterizován skupinou druhů, vyskytujících se obvykle až nad horní lesní hranicí, např. sítina trojklaná (Juncus trifidus), havez česnáčková (Adenostyles alliariae), ostřice Bigelowova (Carex bigelowii), prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora). Ze vzácnějších druhů hub zde byl nalezen květnatec Archerův (Anthurus archeri).

K botanicky nejbohatším lokalitám Králického Sněžníku patří lavinová dráha pod pramenem Moravy, která je díky občasným lavinám udržována v bezlesém stavu převážně ve smrkovém lesním vegetačním stupni. Dochází zde k prolínání vysokohorských lučních druhů s druhy lesními. Rostou zde např. pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), křivatec žlutý (Gagea lutea) a plicník tmavý (Pulmonaria obscura) vedle rybízu skalního (Ribes petraeum) a růže převislé (Rosa pendulina). Raritou je jediný keř pěnišníku rezavého (Rhododendron ferrugineum), jinak rostoucího nejblíže v Alpách, který zde byl vysazen členy okrašlovacího alpského spolku počátkem 20. století.

Ve sníženinách Mokrého hřbetu leží řada vrchovištních rašelinišť s typickými druhy, jako jsou vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), o. mokřadní (C. limosa); vzácně se zde dosud vyskytuje nenápadná orchidej – bradáček srdčitý (Listera cordata).

Recentní faunu tvoří běžné druhy horských stanovišť s výjimkou velkých šelem. Vrcholové partie jsou mimo jiné hnízdištěm lindušky horské (Anthus spinoletta), kamenná moře obývá vzácně pěvuška podhorní (Prunella collaris). Ve Tvarožných dírách a Patzeltově jeskyni zimuje řada druhů netopýrů. Na alpínské louky je vázán montánní hmyz, mj. píďalka huňatec alpinský (Glacies alpinata) nebo brouk stehenáč Oedemera monticola. Západní hranici rozšíření zde má karpatský slimák modranka karpatská (Bielzia coerulans).

Vrchol Králického Sněžníku je dostupný z polské i české strany, přes vrchol vede z Dolní Moravy do Stříbrnic naučná stezka přibližující turistům zajímavosti zdejší přírody a historie.