Národní přírodní rezervace Pluhův bor

Rezervace, vyhlášená v roce 1969, je tvořena hadcovým borem s množstvím skalních výchozů. Jsou zde vyvinuta charakteristická serpentinitová společenstva vázaná na specifické podloží s řadou vzácných rostlinných a živočišných druhů. Chráněné území má výměru 87,23 ha a leží v nadmořské výšce 662–766 m, v katastrálním území obce Louka u Mariánských Lázní.

Centrální část rezervace je tvořena serpentinitem (hadcem). Serpentinity jsou zelenavě černé horniny s drobnými vyrostlicemi přeměněného pyroxenu, žilkami aktinolitového azbestu a shluky mastkových šupinek. Z obsažených nerostů převládá jemný antigorit, chlorit, vzácněji spinel a místy bronzit s tremolitem. Sekundární přeměnou vzniká v hadcích černohnědý opál.

Okrajové části rezervace tvoří převážně šedozelené formy amfibolitu. V nerostném složení je zastoupen zejména amfibol, dále se vyskytuje apatit, zirkon, pyrrhotin, magnetit, granát pyroxen a plagioklas.

Kromě hadcových skalek v území převažují kambizemní rankery s kambizemí rankerovou a okrajově litozemě. V zamokřených polohách pramenišť leží kambické gleje, místy rašelinné, až zbahnělé variety typických glejů.

Nejcennější chráněné lesní porosty jsou ve střední části rezervace. Lesní typologie je hodnotí převážně jako reliktní bory vřesovcové, dále pak reliktní bory hasivkové a vřesové. V porostech převládá borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies).

Skalní výchozy s mělkou půdou hostí dvojici vzácných druhů hadcových kapradin - sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) a sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium). Z ostatních vzácných druhů rostlin v území hojně roste endemický rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium), svízel sudetský (Galium sudeticum), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus) a vřesovec pleťový (Erica carnea).

Na podmáčených a rašelinných loukách, v mokřadech a prameništích dominují: bezkolenec modrý (Molinia caerulea), ostřice obecná (Carex nigra) a metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). Z ostatních druhů pak sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), řeřišnice luční (Cardamine pratensis), hrachor luční (Lathyrus pratensis), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), štírovník bažinný (Lotus uliginosus) a hojná tučnice obecná (Pinguicula vulgaris).

V chráněném území a jeho blízkém okolí byl zjištěn jelen lesní (Cervus elaphus), jelen sika (Cervus nippon), srnec obecný (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa). Z ostatních savců zajíc polní (Lepus europaeus), rejsek obecný (Sorex araneus) a rejsek malý (Sorex minutus).

Z ptačích druhů byl pozorován holub hřivnáč (Columba palumbus), strakapoud velký (Dendrocopus major), linduška lesní (Anthus trivialis), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), brhlík lesní (Sitta europaea), lelek lesní (Caprimulgus europaeusa) a šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris). Raritou je opakované pozorování dudka chocholatého (Upupa epops).

Obojživelníky a plazy zastupují ve vhodných biotopech mlok horský (Triturus alpestris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria) a ještěrka obecná (Lacerta agilis).