Národní přírodní rezervace Raná

Bezlesá JZ část trojvrcholového masivu (457 m) nad stejnojmennou obcí ve výšce 307 - 406 m n.m. NPR byla zřízena v roce 1951 na výměře 9,30 ha. Ještě před tím (od r. 1936) byla Raná městskou rezervací Loun. Raná je mezinárodně významnou ukázkou dochovaných zbytků xerotermních travinných společenstev s kavyly a s výskytem kriticky ohroženého ovsíře stepního na západní hranici rozšíření.

Původně podpovrchové žilné těleso je tvořeno čedičovou horninou olivinickým nefelinitem. Bylo obnaženo odnosem okolních měkčích usazených hornin teplického souvrství. Vznikl příkrý kontrast mezi výrazným vulkanickým reliéfem Rané a rovinatým či mírně zvlněným terénem na křídových sedimentech v krajině s přechodným reliéfem mezi Českým středohořím a Českou tabulí. Typicky pro JZ Středohoří byla magmatem využita jedna z trhlin JZ-SV směru, vzniklých tektonickými pohyby.

Travnaté porosty (na J svahu ve vyšších polohách se nachází pásmo menších skalek se štěrbinovou vegetací) jsou bohaté na tyto zvlášť chráněné druhy: tařice skalní (Aurinia saxatilis), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kozinec bezlodyžný (Astragalus excapus), k. rakouský (A. austriacus), k. dánský (A. danicus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), violka obojetná (Viola ambigua), kavyl Ivanův (Stipa joannis) a zvláště kavyl sličný (Stipa pulcherrima), jehož forma - k.s. lysý (Stipa pulcherrima f. nudicostata) - je endemitem Rané. V masivu Rané je jedna z mála lokalit výskytu pupavy bezlodyžné jednoduché (Carlina acaulis subsp. simplex) v ČR.

Zoologické průzkumy NPR se omezily zatím jen na hmyz (střevlíkovití, motýli) a na obratlovce, jichž bylo zjištěno 65 druhů, z toho 56 se zde pravidelně rozmnožuje. Nejvýznamnějšími druhy obratlovců jsou zde např. linduška úhorní (Anthus campestris) a sysel obecný (Spermophilus citellus). Fauna bezobratlých, která je podobně výjimečná jako u NPR Oblík (vzhledem k malé rozloze rezervace je soustředěná především mimo její území), je reprezentovaná např. pavoukem skálovkou Haplodrassus bohemicus, z denních motýlů to jsou kriticky ohrožení modrásek ligrusový (Polyommatus damon) a soumračník žlutoskvrnný (Thymelicus acteon), z brouků nosatec Melanobaris morio a endemický střevlík Harpalus cisteloides hurkai.

Z hlediska využívání území jde o jednu z nejkonfliktnějších lokalit v praxi české ochrany přírody. Raná je kolébkou československého plachtění. Je zde areál střediska závěsného létání, paraglidingu, pořádají se tu akce leteckého modelářství. Na druhé straně chybí tradiční pastva ovcí a koz - tu se sice daří poslední roky oživovat, avšak zatím jen na části plochy. Raná je součástí soustavy Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita Raná-Hrádek určená k ochraně teplomilných rostlinných společenstev a kolonie sysla obecného.