Národní přírodní rezervace Ruda

Slatinné rašeliniště s četnými prameništními vývěry při jihovýchodním okraji Horusického rybníka s významnými společenstvy mokřadních rostlin a živočichů.

Rezervace byla vyhlašována postupně. Nejprve v r.1950 cca 0.5 ha s kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), v r. 1991 rozšíření na 14,65 ha v k.ú. Bošilec a v současné době se na MŽP připravuje rozšíření rezervace na celkovou plochu 57,75 ha.

Slatiniště je syceno vývěry podzemní vody. S vysokým obsahem železa v pramenných vývěrech souvisí výskyt organogenních bahenních rud železa, které vytvářejí v rašelině čočkovitá tělesa o průměru až 20 cm. Sedimentární rudy železa a limonitové jíly byly v okolí kolem r. 1850 dobývány a do poloviny 20. století se na lokalitě borkovala rašelina. Rezervace je z větší části ponechána přirozenému vývoji, není zasahováno do vodního režimu. Dochází pouze k likvidaci náletových dřevin.

Mezi nejcennější rostlinné druhy patří drobná orchidej hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), která se zde vyskytuje v nepočetné populaci na jediné lokalitě v jižních Čechách, dále pak ostřice mokřadní (Carex limosa) a ostřice šlahounovitá (Carex chordorhizza), které obě preferují zvýšenou hladinu podzemní vody. Typický je výskyt bohatých porostů vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata) a přesličky poříční (Equisetum fluviatile) s řídkými porosty suchopýru štíhlého (Eriophorum gracile). Místa zpevněná suchomilnějšími rašeliníky porůstá klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia) a vzácně i kyhanka sivolistá. V okrajových olšinách roste ďáblík bahenní (Calla palustris) a bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora). Sušší místa pokrývá nálet borovic a bříz s podrostem krušiny olšové (Frangula alnus) a tavolníku vrbolistého (Spiraea salicifolia). Narušené plochy po těžbě rašeliny tvoří pestrou mozaiku mělkých jezírek s hojným zastoupením bublinatek. V tůňkách kvete leknín bělostný (Nymphaea candida), zevar nejmenší (Sparganium minimum) a vzácně i žebratka bahenní (Hottonia palustris). Na březích jezírek se objevuje kromě suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium) rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), ostřice dvoudomá (Carex dioica), o. dvoumužná (C. diandra), o. Davallova (C. davalliana) a suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum). Z mechorostů je významný výskyt srpnatky fermežové (Drepanocladus aduncus) a plstnatce rašelinného (Helodium blandowii).

Mezi významné živočišné druhy patří kromě skokana ostronosého (Rana arvalis), bekasiny otavní (Gallinago gallinago), chřástala vodního (Rallus aquaticus) a lindušky luční (Anthus pratensis) např. i vzácný krasec Aphanisticus pusillus a bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis), který tu žije v bohaté populaci. Z dalších druhů motýlů tu můžeme zastihnout ohniváčka modrolemého (Lycaena hippothoe) nebo okáče stříbrookého (Coenonympha tullia). Ze savců se tu vyskytuje hraboš mokřadní (Microtus agrestis).