Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník

Národní přírodní rezervace Šerák - Keprník je se současnou rozlohou asi 1170 ha druhou největší rezervací CHKO Jeseníky. Území se nachází v severním výběžku Hrubého Jeseníku, zaujímá vrcholové partie keprnické hornatiny - hřeben kolem Vozky, Keprníku a východní a severní svahy Šeráku. Jde o nejstarší rezervaci na Moravě. Snahy zachovat hřebenové porosty smrčin v hlavním masívu Šeráku, Keprníku a Vozky spadají do počátku 20. století, kdy se při hospodářském vylišení v roce 1904 majitel panství kníže Jan II. z Lichtensteina rozhodl nechat vyčlenit některé porosty z běžného hospodaření a 172 ha lesů bylo zahrnuto do tzv. rezervace (pralesa), kde měly být vyloučeny jakékoliv lidské zásahy.

Převládajícími typy porostů NPR jsou v současnosti třtinové smrčiny pralesovitého charakteru a lokálně podmáčené rašelinné smrčiny s několika sedlovými rašeliništi. Z přirozených porostů bikových bučin zůstaly zbytky v nižších polohách, bučiny byly většinou nahrazeny druhotnými smrčinami.

Konfigurace reliéfu a klimatické poměry předurčily vznik a působení anemo-orografických systémů. V oblasti NPR Šerák - Keprník se jedná o anemo-orografické systémy  (A-O systémy) Branné a Klepáčského potoka a slabě vyvinutý systém Hučivé Desné. Díky tomuto fenoménu dochází mj. v zimních a brzce jarních měsících k akumulaci sněhové masy v karoidech Šeráku a Keprníku a k výrazné větrné deflaci ve vrcholových partiích.

Na přirozené alpinské bezlesí jsou vázána společenstva alpinských holí svazů Juncion trifidi a Nardo – Caricion rigidae, která byla v minulosti závažně poškozena uměle vysazeným porostem borovice kleče (Pinus mugo). Ta se rozrostla a zapojila natolik, že společenstva holí zůstala zachována pouze na vrcholech Keprníku, Vozky a Šeráku. Sítinové thufury s aktivní recentní regelací jsou v Hrubém Jeseníku známy jen na vrcholu Keprníku. I tyto unikátní reliktní periglaciální jevy akutně ohrožuje rozrůstající se borovice kleč (Pinus mugo), která působí jako tepelný izolátor, ovlivňuje působení A-O systémů, mění lokální rozložení sněhové pokrývky a její kořenový systém fyzicky degraduje mrazové kopečky.

Z vrcholu Keprníku byla popsána asociace Carici rigidae - Juncetum trifidi, která se jinak v ČR vyskytuje již jen na vrcholu Vozky. V oblasti alpinského bezlesí na Keprníku se vyskytují např. jestřábník alpský (Hieracium alpinum), (Carex bigelowii), (Juncus trifidus), sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora), (Festuca supina), (Huperzia selago), (Juniperus communis subsp. alpina), (Viola lutea subsp. sudetica), (Ligusticum mutellina) aj. Ve štěrbinách vrcholových skalek se vyskytují (Campanula rotundifolia subsp. sudetica), (Cardamine resedifolia), (Juncus trifidus), (Empetrum hermaphroditum) aj. Z vrcholu Vozky je známa typová lokalita asociace Empetro hermaphroditi - Juncetum trifidi, která je jinak v Jeseníkách velmi vzácná. V závětrných prostorech A-O systémů se vyskytují vysokobylinné nivy svazu Adenostylion s (Aconitum plicatum), (Adenostyles alliariae), hořcem tečkovaným (Gentiana punctata), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) atd.

Vrcholové oblasti Vozky a zčásti i Kerpníku jsou přirozeným akumulačním územím srážkových vod. Vyskytují se zde menší vrchoviště s (Carex limosa), (Eriophorum vaginatum), (Andromeda polifolia), (Vaccinium uliginosum), (Oxycocccus palustris), (Empetrum hermaphroditum) apod. Na okrajích vrchovišť se vzácně vyskytuje (Listera cordata). Botanický průzkum v letech 2004-05 potvrdil v NPR výskyt 381 druhů vyšších rostlin.

Velmi vzácně se vyskytuje tetřev hlušec, dále byl pozorován tetřívek, jeřábek lesní, ořešník kropenatý, linduška horská. Poměrně hojně se vyskytuje rejsek horský, myšivka horská. V území se vyskytuje i uměle vysazený kamzík. Ze společenstev alpínských motýlů se zde nachází Clepsis rogana, Sparganothis rubicunda, Catoptia petricefalla.

Územím prochází červeně značená hřebenová naučná stezka „S Koprníčkem keprnickými horami“ a několik jiných značených turistických stezek. Na Šerák vede sedačková lanovka z Ramzové. Na Šeráku je turistická Jiřího chata, má zde vyrůst nová meteorologická stanice.