Národní přírodní rezervace Strabišov – Oulehla

Národní přírodní rezervaci s rozlohou 69,7 ha tvoří les a přilehlé svahy na pravém údolním svahu Strabenického potoka a říčky Litavy, severovýchodně od obce Lísky. Část NPR Oulehla byla vyhlášena v roce 1953, druhá část – Strabišov – o tři roky později. Rezervace je jednou z nejbohatších lokalit vstavačovitých na Moravě, najdeme zde společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin a teplomilných trávníků.

Podle geomorfologického členění ČR je lokalita součástí Litenčické pahorkatiny, náležející do podcelku Středomoravské Karpaty. Podloží je budováno horninami ždánicko-hustopečského souvrství ždánické jednotky vnějšího flyšového pásma, kterou tvoří vápnité jíly, slíny a pískovce. Flyšové sedimenty místy překrývají spraše. Horniny jsou málo odolné vůči erozi, takže se zde vytvořily až několik metrů hluboké erozní rýhy.

V lesní části rezervace (Strabišov) byla v minulosti dřevinná skladba z velké části silně pozměněna ve prospěch smrku ztepilého (Picea abies). Ten je v podmínkách Strabišova dřevinou nepůvodní a jeho plošné uplatnění v minulosti znamenalo výrazný zásah do lesního ekosystému. Ve stromovém patru se objevuje také dub letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Keřové patro tvoří mj. dřín jarní (Cornus mas), svída krvavá (Cornus sanguinea) a brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa). V lesním podrostu a na světlinách rostou střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač nachový (Orchis purpurea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) a další. Část Oulehla má charakter teplomilného travnatého porostu s dominujícím sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) s roztroušenými solitérními borovicemi lesními (Pinus sylvestris) a skupinkami jalovců obecných (Juniperus communis), v nichž se vyskytuje vstavač trojzubý (Orchis tridentata), vstavač vojenský (Orchis militaris), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), zvonek klubkatý (Campanula glomerata) a zvonek sibiřský (Campanula sibirica). Z dalších chráněných a vzácných druhů byly zjištěny hořec křížatý (Gentiana cruciata), hvězdnice chlumní (Aster amellus) a orlíček obecný (Aquilegia vulgaris).

Vyskytují se zde běžné druhy pěvců, z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Byli zde zjištěni otakárek fenyklový (Papilio machaon) a okáč ovsový (Minois dryas).

NPR Strabišov - Oulehla je v rámci připravované soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality Strabišov – Oulehla.