Národní přírodní rezervace Ve Studeném

Vyhlášeno:1935, rozloha: 30 ha.

NPR Ve Studeném je lesní komplex nacházející se na levém údolním svahu Sázavy na severním úbočí Spáleného vrchu mezi Samechovem a Dojetřicemi. Jedná se o zachovalé bučiny a suťové lesy, často s pralesovitou strukturou, s dostatečnou dynamikou přirozené obnovy a vysokou druhovou rozmanitostí.

Ve středu území se vyskytují granodiority, v západní části metabazity a ve východní biotitické ruly. Svahy jsou značně strmé, rozčleněné hřbety s erozními rýhami. Jejich povrch je zčásti hlinitý a zčásti se vyskytují pohyblivé i zazeměné sutě s ojedinělými skalními výchozy.

Převážnou část lesů tvoří květnaté bučiny, s vůdčím bukem a vtroušenou jedlí. Jedle zde místy zmlazuje, ale při obnově je potřeba ji podpořit. Z bylinného patra se vyskytují např. kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) či svízel vonný (Gallium odoratum). Ve vrcholových partiích rezervace přechází květnatá bučina do habrové doubravy. Kromě druhů bučin zde můžeme spatřit jaterník podléška (Hepatica nobilis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), hrachor jarní (Lathyrus vernus) apod. Na hřbetě východní části se vyskytují kyselé bikové bučiny s chudým bylinným patrem. Ve strmých částech rezervace na sutích a v hluboce zaříznutých údolích se vyskytují suťové lesy s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), bukem lesním (Fagus sylvatica), habrem obecným (Carpinus betulus), lípou malolistou (Tilia cordata), lípou velkolistou (Tilia platyphyllos) a jilmem horským (Ulmus glabra). V keřovém patře se uplatňuje zejména bez černý (Sambucus nigra), z bylin je nápadná udatna lesní (Aruncus vulgaris). Na malé části území jsou vyvinuty acidofilní doubravy.

Území je významné mykologicky, převládají druhy lignikolní a saprotrofní nad mykorhizními. Z tvrdohub se vyskytuje velmi vzácná dřevní bolinka černohnědá (Camarops tubulina) a vzácný dřevomor Chestersův (Nemania chestersii), z vřeckovýtrusých mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginella), z nelupenatých stopkovýtrusých korálovec bukový (Hericium clathroides), z lupenatých velmi vzácný houžovec medvědí (Lentinellus ursinus), šupinovka ježatá (Pholiota squarosoides), lysohlávka česká (Psilocybe bohemica), helmovka šafránová (Mycena crocata) aj.

Z bezobratlých stojí za zmínku xylofágní brouci a motýli, vázaní svým vývojem na listnaté stromy, např. roháček Sinodendron cylindricum a Platycerus caraboides, martináček bukový (Aglia tau), hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata) aj. Významné je společenstvo měkkýšů, které ukazuje na původnost zdejších porostů. Z citlivých lesních druhů zde najdeme vrásenku orlojovitou (Discus perspectivus), sklovatku krátkonohou (Daudebardia brevipes), žebernatěnku drobnou (Ruthenica filograna), vrkoče horského (Vertigo alpestris) a slimáčnici průhlednou (Eucobresia diaphana). Ze zoogeografického hlediska je významný výskyt zemouna skalního (Aegopis verticillus), který zde dosahuje severní hranice areálu. Z obratlovců je charakteristický výskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), hnízdí zde lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a nepravidelně lejsek malý (Ficedula parva).

Většina území rezervace odpovídá přirozené druhové skladbě i struktuře a probíhá zde dostatečně dynamická přirozená obnova, proto je možné ji ponechat samovolnému přirozenému vývoji. Část okrajových hospodářsky ovlivněných porostů je zapotřebí postupně přeměnit na přírodě blízký stav s využitím přirozené obnovy.

Jedná se o první vyhlášené chráněné území na okrese Benešov. Území je poslední ukázkou rozsáhlejšího komplexu lesa s přirozenou druhovou skladbou v údolí Sázavy.

Do území můžeme vstoupit od jihu z Dojetřic či ze severozápadu od Samechova. Do Samechova nás doveze po romantické trati lokálka Posázavský Pacifik z Čerčan (zastávka Stříbrná Skalice), do Dojetřic jezdí autobusy z Benešova či Sázavy. Výstup od údolí Sázavy je fyzicky náročný, protože se musí překonat strmým výstup na Spálený vrch, trasa od Dojetřic po hřebeni je mírnější. Obě trasy vedou po okraji rezervace.