Národní přírodní rezervace Velký močál

Velký močál je krušnohorské vrchoviště v minulosti téměř nedotčené těžbou. Rozkládá se na ploše 50,27 ha v nadmořské výšce 910–930 m na katastrálním území obce Rolava. Rezervace, vyhlášená v roce 1969, zahrnuje prakticky všechny články vývojové řady rašeliniště – od hlubokých jezírek přes šlenky, bultová společenstva, keříčkové podrosty, až k závěrečnému stadiu, tj. porostům porostům borovice bažinné (Pinus x pseudopumilio)

Rezervaci Velký močál tvoří jedno z největších rašelinišť v rolavském celku. Jeho podloží a okolí buduje hrubozrnná biotitická žula krušnohorského typu. Na povrch vystupuje pouze z malého balvanitého výchozu v erozním svahu potůčku, vytékajícím z jz. cípu rašeliniště. Zvětralinový plášť je proměnlivé mocnosti, cca 1–2 metry.

Samotné rašeliniště je učebnicovou ukázkou horského rozvodnicového vrchoviště. Má nepravidelný tvar s největší mocností rašeliny 670 cm, průměrná mocnost činní 216 cm. Četná jezírka jsou rozeseta zvláště v severozápadním cípu a v centrální části rezervace.

V rezervaci je všudypřítomné mechové patro zastoupeno převážně rašeliníkem statným (Sphagnum robustum) a rašeliníkem křivolistým (Sphagnum recurvum), častěji se také vyskytuje ploník obecný (Polytrichum commune). V bylinném patře převládají časté rašelinné druhy brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a šicha černá (Empetrum nigrum).

K zajímavým a vzácným druhům patří kapradinka ostřice mokřadní (Carex limosa), masožravky rosnatka anglická (Drosera anglica), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris).

Faunu tvoří převážně běžné druhy horských vrchovištních rašelinišť. Savce zastupuje jelen lesní (Cervus elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa) a rejsek obecný (Sorex araneus). Z ptáků bylo v rezervaci pozorováno káně lesní (Buteo buteo), křivka obecná (Loxia curvirostra), linduška luční (Anthus pratensis), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), čírka obecná (Anas crecca). Ze vzácných druhů byla v širší oblasti NPR Velký močál a NPR Velké jeřábí jezero zjištěna i významná populace tetřeva hlušce (Tetrao urogalus) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix).