Národní přírodní rezervace Zástudánčí

NPR Zástudánčí byla vyhlášena v roce 1952. Rozkládá se u soutoku Moravy s Bečvou, asi 4 km jihovýchodně od Tovačova, její rozloha je 100,64 ha. Rezervace představuje zachovalý lužní les s charakteristickou flórou a faunou podél neregulovaného toku Moravy, který je významnou lokalitou pro migraci a hnízdění ptáků.

Rezervace leží ve sníženině Hornomoravského úvalu, jejíž osou je široká niva řeky Moravy. Nadmořská výška se pohybuje mezi 195 a 198 m n. m. Geologickým podložím jsou neogenní a kvartérní sedimenty, překryté naplavenými nivními půdami.

Klimaticky se jedná o oblast teplou, mírně vlhkou, charakteristickou mírnou zimou.

V lužních lesích podél přirozeného toku Moravy jsou při povodních pravidelně zaplavované topolové jaseniny, které výše přecházejí v plošně nejrozšířenější společenstvo jilmových luhů s dubem letním (Quercus robur) a habrem obecným (Carpinus betulus). Na náplavech jsou pomístně vyvinuta společenstva vrb. Lokalita je velmi hodnotná po stránce dendrologické výskytem zbytkových populací topolu černého (Populus nigra), jilmu vazu (Ulmus laevis), jilmu habrolistého (Ulmus minor) a jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia), který zde dosahuje severní hranice svého rozšíření. Ze vzácnějších druhů bylin zde najdeme starček poříční (Senecio fluviatilis), nadmutici bobulnatou (Cucubalus baccifer), šáchor hnědý (Cyperus fuscus) či áron karpatský (Arum cylindraceum).

Vzhledem ke geomorfologické poloze a klimatickým poměrům patří NPR Zástudánčí k velice teplým lokalitám v ČR, což se ve spojení se zachovalostí zdejšího území projevuje ve složení společenstev hmyzu s řadou teplomilných druhů. Jedny z nejvýznamnějších druhů se vyskytují v blízkém okolí vodního toku, kde jsou vázány na porosty osik, topolů a vrb. K takovým patří např. hřbetozubec bílý (Odontosia sieversi), h. topolový (Tritophia tritophus), vztyčnořitka topolová (Clostera anastomosis), v. vrbová (C. anachoreta) a v. osiková (C. pigra).  Vzácnými, zajímavými a ohroženými druhy dále od vodního toku jsou hřbetozubec běloskvrnný (Pheosia gnoma), h. dubový (Drymonia ruficornis), ostruháček dubový (Neozephyrus quercus) aj. Po celém území lužního lesa se můžeme setkat s batolcem červeným (Apatura ilia), babočkou osikovou (Nymphalis antilopa) a také s černoproužkou topolovou (Archiearis puella), která je na území ČR uváděna pouze z nejjižnějších oblastí.

K hojnějším druhům ryb žijícím v řece Moravě v oblasti rezervace patří mj. plotice obecná (Rutilus rutilus), jelec tloušť (Leuciscus cephalus), cejn velký (Abramis brama) a parma obecná (Barbus barbus).

Ornitologicky je Zástudánčí územím nadregionálního významu. Bylo zaznamenáno celkem 174 druhů ptáků, z toho přibližně 80 druhů hnízdících a 90 druhů pravidelně nebo nepravidelně protahujících. Hnízdí tu chránění ledňáček říční (Alcedo atthis), včelojed lesní (Pernis apivorus), kulík říční (Charadrius dubius), moudivláček lužní (Remiz pendulinus) a další. Během tahu se zde zdržují např. čáp černý (Ciconia nigra), ostříž lesní (Falco subbuteo), racek bouřní (Larus canus) a dudek chocholatý (Upupa epops).

Ze savců se vyskytují běžní hmyzožravci – rejsek malý (Sorex minutus), šelmi – lasice kolčava (Mustela nivalis), kuna lesní (Martes martes) i vzácnější vydra říční (Lutra lutra), ale také nepůvodní mýval severní (Procyon lotor), z hlodavců – veverka obecná (Sciurus vulgaris), norník rudý (Clethrionomys glareolus) a bobr evropský (Castor fiber). Vysoká úživnost prostředí vytváří vhodné podmínky pro výskyt spárkaté zvěře.

Rezervace je zařazena mezi mokřady nadregionálního významu a jako taková je součástí nadregionálního biocentra Chropyňský luh. Okrajovou jižní částí NPR vede cykloturistická stezka. NPR Zástudánčí je v rámci připravované soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality Morava - Chropyňský luh.