Národní přírodní rezervace Žebračka

Národní přírodní rezervace Žebračka (vyhlášena roku 1949) se nachází na pravém břehu řeky Bečvy při severovýchodním okraji města Přerova. Současná rozloha NPR Žebračka je 234 ha. Hlavním předmětem ochrany je komplex převážně lesních ekosystémů (lužních lesů, včetně vodního toku Strhance, a jejich přechodů k jiným typům smíšených listnatých lesů), vázaný na reliéf a geologický podklad terasy řeky Bečvy, vyznačující se vysokou rozmanitostí typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.

Podle geomorfologického členění je území Žebračky součástí provincie Západní Karpaty. Reliéf je rovinatý, místy se sníženinami celoročně suchých nebo jen občas zvodňovaných, původně průtočných říčních koryt. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 208–214 m n.m.

Rezervace leží na údolní terase řeky Bečvy, tvořené štěrkopísky pleistocenního až holocenního stáří, které jsou překryty povodňovými hlínami. V podloží kvartérních sedimentů leží neogenní sedimenty spodně bádenského stáří. Vyšší části tohoto souvrství jsou reprezentovány písčitými slíny, vápnitými jíly a písky. Podložím sedimentárního neogenního komplexu jsou devonsko-spodnokarbonské horniny paleozoika.

Území NPR patří do klimatické oblasti teplé T2. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,4 °C, průměrný roční úhrn srážek 627 mm.
NPR je odvodňována řekou Bečvou, jejíž tok je regulován. Západní částí rezervace protéká elektrárenský náhon Strhanec, drobný neupravený vodní tok.

NPR Žebračka představuje unikátní zbytek původně rozsáhlých lužních lesů údolní nivy řeky Bečvy. Podíly dřevin se v některých částech blíží přirozené skladbě, která se zde vyvinula bez zásahu člověka a je tvořena starými duby, lípami, javorem klenem (Acer pseudoplatanus), j. mléčem (Acer platanoides), habrem obecným (Carpinus betulus), na vlhčích místech převládají jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše, topoly a vrby. Z jehličnanů zde roste modřín opadavý (Larix decidua) a místy nevhodně zavedené smrky a borovice. Keřové patro je velmi dobře vyvinuto a tvoří ho především svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana) a střemcha obecná (Prunus padus). Bylinné patro tvoří květena lužního lesa charakteristická stykem prvků karpatské, panonské a středoevropské květeny. Typickými zástupci jsou kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a kyčelnice cibulkonosná (D. bulbifera), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), konvalinka vonná (Convallaria majalis), křivatec žlutý (Gagea lutea) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis). Dominantní rostlinou druhého jarního aspektu, která charakterizuje celé území i vůní, je česnek medvědí (Allium ursinum).

Rezervace je křižovatkou ptačích tahů i hnízdištěm celé řady taxonů. Ze vzácnějších a zajímavějších lze uvést čápa černého (Ciconia nigra), potápku malou (Tachybaptus ruficollis), včelojeda lesního (Pernis apivorus), chřástala vodního (Rallus aquaticus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a jiné. Mezi zvláště chráněné savce žijící a lovící v NPR patří netopýr velký (Myotis myotis), n. dlouhouchý (Plecotus austriacus), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a plch velký (Glis glis).  Velmi zajímavé jsou některé taxony měkkýšů. Zatímco dvojzubka lužní (Perforatella bidentata) je význačným lužním prvkem, karpatský endemit vlahovka karpatská (Monachoides vicina) pochází z hor. Z druhů periodických bažin zde byli nalezeni levotočka bažinná (Aplexa hypnorum) a svinutec běloústý (Anisus leucostomus). Náhon Strhanec obývají i 2 vzácné druhy velkých mlžů – velevrub tupý (Unio crassus) a velevrub malířský (Unio pictorum). Podařilo se potvrdit i výskyt vzácných korýšů žábronožky sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). V náhonu Strhanci bylo zjištěno 19 druhů ryb. Na systém vodních tůní je vázána celá řada obojživelníků, např. čolek obecný (Triturus vulgaris), č. velký (T. cristatus) a kuňka obecná (Bombina bombina).

Okolí NPR a blízkého městského parku Michalov je tradiční klidovou zónou města Přerova. Rezervací vede modře značená turistická a současně naučná stezka. NPR Žebračka je v rámci připravované soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality Bečva-Žebračka.